2.    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР

       И ОСТАЛЕ ПОСЛОВЕ ПОЛИЦИЈЕ

Начелник одељења:

 

главни полицијски саветник

Слађан Младеновић

 

 

Увеличај фотографију притиском миша

У Одељењу за јавни ред и мир остале послове полиције Управе полиције МУП-а Републике Србије, ради ефикаснијег рада, кординирања и праћења, послови су подељени у више ужих целина, на основу којих су формирана три одсека:

 

 

#gore 

Одсек за јавни ред и мир 

 • Прати стање јавног реда и мира, указује на нове појавне облике нарушавања и на основу аналитичко-статистичких показатеља координира и усмерава активност полицијских службеника на спречавању вршења прекршаја.

 • Врши анализу ажурности и квалитета прекршајних пријава и захтева за покретање прекршајних поступака, тока прекршајног поступка и казнене политике у сарадњи са органима за прекршаје, Министарством правде и Министарством финансија.

 • Планира, реализује и прати превентивно и оперативно покривање објекта и места у којима најчешће долази до тежих облика нарушавања јавног реда и мира од стране лица која су склона вршењу прекршаја, ради заштите живота и личне сигурности грађана и спречавања вршења кривичних дела и прекршаја са елементом насиља.

 • Прати, анализира и предлаже неопходне мере и радње у вези спречавања нарушавања јавног реда и мира у већем обиму.

#gore 

Одсек за јавне скупове 

 • Планира, организује и по потреби непосредно се укључује код праћења и обезбеђења масовнијих и безбедносно сложенијих јавних скупова, где је могуће испољавање насиља или нарушавање јавног реда и мира у већем обиму (обуставе рада, штрајкови, протестна окупљања грађана, блокаде саобраћајница, спортске, културне и друге манифестације).

 • Предузима потребне мере на благовременом прикупљању података и обавештења о организатору, учесницима, месту, времену и циљу одржавања протесних окупљања, блокада саобраћајница и других видова испољавања незадовољства грађана.

 • Планира, организује и предузима мере ради остваривања контаката са руководством спортских клубова-друштава и упозорава их на одговорност за недозвољене облике понашања навијача - чланова клубова, на могуће последице и од њих захтева предузимање потребних мера за сузбијање таквих  понашања, као и ради идентификовања вођа, најекстремнијих и најагресивнијих навијача спортских клубова и према њима поступати у складу са Законом о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама.

#gore 

Одсек за праћење рада полиције по криминалитету,

асистенције и остали послови полиције 

 • Предлаже и учествује у изради пројеката на примени информатичких технологија у раду, а посебно у вођењу евиденција, праћењу резултата рада и др.

 • Прати анализира и усмерава рад полицијских службеника на организовању и спровођењу посебних акција.

 • Планира,  анализира, организује, обједињује и унапређује секторски и оперативни рад униформисаног састава полиције на пословима сузбијања, откривања и расветљавања кривичних дела.

 • Прати, проучава појаве нарушавања јавног реда и мира и извршених кривичних дела у возовима и објектима намењених железничком саобраћају и предлаже мере оперативно-превентивне делатности.

 • Прати, координира и усмерава активност организационих јединица у вези пружања помоћи (асистенције) државним органима, предузећима и другим организацијама којима су законом поверена одређена овлашћења ради обезбеђења извршења њихових извршних одлука.

 • Уочава и анализира безбедносне појаве и догађаје који проистичу из деловања секти и других неформалних друштвених група.