Резултати рада - 2008. година

 

Током 2008.године приоритет у раду Секторa унутрашње контроле полиције су представљале активности на откривању и расветљавању кривичних дела са елементима корупције и организованог криминала, у чијем извршењу су учествовали полицијски службеници, активности на откривању и потпуном расветљавању тежих и комплекснијих кривичних дела, као и активности на успостављању и јачању професионалних стандарда, степена одговорности и обезбеђењу поштовања етичког кодекса полицијских службеника.

У 2008.години Сектор је поднео 174 кривичне пријаве и 10 допуна кривичних пријава. Пораст броја поднетих кривичних пријава је праћен порастом броја пријављених лица и порастом броја пријављених кривичних дела. Надлежним јавним тужилаштвима су поднете кривичне пријаве против 282 лица (211 полицијских службеника и 71 лица која нису у радном односу у МУП).

Кривичним пријавама су обухваћена 293 кривична дела, међу којима су најбројније злоупотребе службеног положаја – 54 дела; преваре у служби – 48 дела и фалсификовања исправа – 46 дела.

Сектор је у већој мери него у претходним годинама био ангажован на откривању тежих и сложенијих кривичних дела и кривичних дела у чијем извршењу је учествовао већи број полицијских службеника и лица која нису у радном односу у Министарству унутрашњих послова.

У поступку прикупљања доказа за подношење кривичних пријава, Сектор је наставио сарадњу са надлежним јавним тужилаштвима, Безбедносно информативном агенцијом и Управом царина.

У циљу стварања услова за ефикаснији оперативни рад, Сектор је у протеклој години интензивирао активности на кадровском попуњавању и стварању бољих материјално техничких услова за рад и функционисање Сектора у целини, са посебним освртом на регионалне центре.

Један од приоритета у раду Сектора представљале су и активности на проверавању навода из представки и других докумената у којима је указивано на незаконитости у раду и непрофесионално поступање и понашање полицијских службеника. Током 2008.године Сектор је примио у рад 2.708 представки и других докумената у којима су изнете жалбе против полицијских службеника.

У истом периоду је окончан рад на провери навода из 2.611 представки и других докумената. Након извршених провера констатовано је:

Након констатованих пропуста и неправилности у раду, Сектор је предложио да се против 548 полицијских службеника предузму мере.

Полицијски службеници Сектора су били ангажовани и у раду комисија за решавање притужби, на којима је током 2008.године разматрана 621 притужба које су грађани поднели против полицијских службеника.

У складу са Законом о полицији и одговарајућим подзаконским актима, полицијски службеници Сектора су редовно поступали и по захтевима за достављање информација од јавног значаја, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Сектор је примио у рад 9 захтева за достављање информација од јавног значаја, од којих су три одбијена, а 6 је делимично или потпуно усвојено, а такође је примио и 7 жалби изјављених због одбијања захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Полицијски службеници Сектора су активно учествовали и у раду Комисије за праћење спровођења Европске конвенције за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања, као и комисија формираних на нивоу Министарства (Комисије за утврђивање материјалне одговорности радника, Комисије за полагање стручног испита и др). У својству председника Комисије МУП за праћење спровођења Европске конвенције о спречавању мучења, нечовечних или понижавајућих казни или поступака, полицијски службеник Сектора је као члан делегације Републике Србије, учествовао у одбрани Иницијалног извештаја о спровођењу Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, који је за период од 1992. до 2003. године, поднела Република Србија, обухватајући и период након тога, на 41. редовном заседању Комитета против тортуре УН, одржаном у Женеви, у периоду од 3. до 21. новембра 2008.године.

Настављена је сарадња са Мисијом ОЕБС у Србији, у оквиру које је реализован низ радних састанака в.д.помоћника министра, начелника Сектора унутрашње контроле полиције и руководећих радника Сектора са представницима Одељења за спровођење закона, а у циљу стручног усавршавања полицијских службеника Сектора, су организовани семинари и курсеви.

У сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, Сектор је сачинио промотивни материјал (плакате, обрасце и летке под називом „Притужбе и похвале на рад полиције“) који је штампан на српском, енглеском и језицима 9 националних мањина и дистрибуиран свим полицијским управама и полицијским станицама за контролу преласка државне границе.

* * *


Укупан број кривичних пријава поднетих против радника Министарства је већи од напред наведеног, јер су поред Сектора унутрашње контроле полиције, кривичне пријаве против полицијских службеника самостално подносиле и подручне полицијске управе.

Током 2008.године, заједно са кривичним пријавама у чијем је подношењу учествовао Сектор унутрашње контроле, против полицијских службеника Министарства унутрашњих послова су поднете 432 кривичне пријаве и 16 допуна кривичних пријава.

Кривичне пријаве су поднете против укупно 518 полицијских службеника.

Кривичним пријавама је обухваћено укупно 549 кривичних дела.

Најбројнија кривична дела су злоупотребе службеног положаја (95 дела); кривична дела угрожавања јавног саобраћаја (69 дела); фалсификовање исправе (43 дела); фалсификовање службене исправе (15 дела); примање мита (50 дела) и превара у служби (47 дела).

Поред кривичних пријава, у 2008.години, против 2.605 радника МУП је покренут дисциплински поступак због тешке повреде службене дужности, и против 1.523 због лаке повреде службене дужности.