Резултати рада - 2007. година

 

Током 2007.године Сектор унутрашње контроле полиције је континуирано предузимао мере у циљу контроле законитости рада полицијских службеника и осталих радника Министарства унутрашњих послова и у циљу откривања, спречавања и сузбијања свих облика прекорачења и злоупотреба овлашћења и других видова незаконитог и непрофесионалног поступања радника полиције приликом примене законских овлашћења.

У протеклој години извршене су измене организацијe Сектора унутрашње контроле полиције, предузете мере на плану кадровског попуњавања Сектора и на стварању бољих услова за рад и ефикасније функционисање одсека-центара у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу.

У поступку подношења кривичних пријава и доказивања кривичне одговорности пријављених лица, као и приликом провере индиција које су указивале на одређене незаконитости и неправилности у раду и поступању полицијских службеника, Сектор унутрашње контроле полиције је остварио потребну сарадњу са надлежним јавним тужилаштвима, судским органима, Безбедносно информативном агенцијом и Царином.

Током 2007.године Сектор унутрашње контроле полиције је поднео укупно 122 кривичне пријаве и 12 допуна кривичних пријава.

Кривичне пријаве су поднете против укупно 239 лица, и то против 159 полицијских службеника и против 80 грађана.

Кривичним пријавама су обухваћена 282 кривична дела, међу којима су најбројније злоупотребе службеног положаја (76 дела), фалсификовања службених исправа (40 дела), примања мита (36 дела), фалсификовањa исправa (31 делo), преваре (19 дела) и др.

Током 2007.године Сектор унутрашње контроле полиције је био у већој мери ангажован на плану откривања тежих и сложенијих кривичних дела, полицијски службеници Сектора су активно учествовали у акцијама доказивања кривичне одговорности и подношења кривичних пријава због комплекснијих кривичних дела, у чијем извршењу је учествовао већи број полицијских службеника.

Значајне активности Сектора унутрашње контроле полиције су у 2007.години, биле усмерене на проверавање притужби о незаконитом раду и непрофесионалном поступању полицијских службеника на које је указивано у представкама и осталим поднесцима које су Сектору достављали грађани, представници невладиних  организација и других правних лица. Током 2007.године Сектор је примио у рад укупно 2.384 представки и других предмета (скоро 200 месечно) са притужбама против полицијских службеника. У истом периоду, Сектор је окончао рад на провери навода из укупно 2.347 предмета (од којих су већину чиниле представке грађана и правних лица – 2.041 или 86,9%). Након извршених провера, констатовано је да су:

  1. 266 предмета основана и делимично основана (око 11,3 % од укупног броја завршених предмета);
  2. 739 предмета је неосновано (око 31,4%);
  3. 849  је прослеђено на надлежност другим организационим јединицама (око 36,17%);
  4. 493 предмета није садржало довољно елемената за рад и за проверу изнетих навода (око 21%).

Због утврђених пропуста и других неправилности у раду и непрофесионалног понашања, Сектор је предложио да се предузму мере према укупно 295 полицијских службеника.

Поред предлагања мера према полицијским службеницима, Сектор унутрашње контроле полиције је покретао иницијативе и давао конкретне предлоге за решавање проблема у раду појединих организационих јединица које су полицијски службеници Сектора констатовали приликом обављања послова из своје надлежности, као и предлоге за повећање степена ефикасности, унапређење квалитета рада и успостављање стандарда професионалног поступања радника Министарства.

Полицијски службеници Сектора су били ангажовани у раду комисија за решавање притужби у седишту Министарства и подручним полицијским управама, на којима је током 2007.године разматрано укупно 998 притужби против полицијских службеника.

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Сектор је поступао по захтевима за достављање информација од јавног значаја. Током 2007.године у рад је примљено укупно 18 захтева о слободном приступу информацијама од јавног значаја, од којих је 10 делимично или потпуно усвојено.

Значајну пажњу, Сектор унутрашње контроле је посвећивао потпуном и благовременом информисању јавности о свом раду и резултатима рада кроз организовање конференција за штампу, интервјуе са представницима медија и др.

Представник Сектора, у својству председника је учествовао у раду Комисије за праћење спровођења Европске конвенције за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања, која је након обиласка полицијских управа, полицијских станица и испостава, сачинила детаљан елаборат-извештај о стању у којем се налазе просторије за задржавање, који је достављен Министру унутрашњих послова.

Током 2007.године Сектор унутрашње контроле полиције је посебну пажњу поклањао сарадњи и контактима са дипломатско конзуларним, као и са представницима страних полицијских служби и невладиних организација, пре свега са Мисијом ОЕБС у Србији, односно са представницима Одељења за спровођење закона.

* * *


Поред Сектора унутрашње контроле полиције, кривичне пријаве против полицијских службеника су самостално подносиле и подручне полицијске управе, тако да је укупан број кривичних пријава поднетих против радника Министарства већи од напред наведеног.

Током 2007.године, заједно са кривичним пријавама у чијем је подношењу учествовао Сектор унутрашње контроле, против радника Министарства унутрашњих послова су поднете 483 кривичне пријаве и 18 допуна кривичних пријава. 

Кривичне пријаве су поднете против укупно 551 радника Министарства.

Кривичним пријавама је обухваћено укупно 680 кривичних дела.  

Најбројнија кривична дела су злоупотребе службеног положаја (106 дела); кривична дела угрожавања јавног саобраћаја (115 дела); фалсификовање службене исправе (48 дела); примање мита (63  дела); тешка дела против безбедности јавног саобраћаја (45 дело) и превара (33 дела).

Поред кривичних пријава, у периоду јануар - децембар 2007.године, против 2.299 радника МУП је покренут дисциплински поступак због тешке повреде службене дужности, и против 1.622 због лаке повреде службене дужности.