Резултати рада - 2006. година

Током 2006. године Сектор унутрашње контроле полиције је поднео укупно 30 кривичних пријава, против укупно 62 лица, од којих су 28 полицијски службеници, а 34 лица која нису у радном односу у МУП-у.

Кривичним пријавама су обухваћена  53 кривична дела и то:

злоупотреба службеног положаја
10 дела;
тешка телесна повреда  1 дело;
лака телесна повреда  4 дела;
принуда 1 дело;
изнуђивање исказа 1 дело;
насилничко понашање 1 дело;
злостављање и мучење 2 дела;
фалсификовање исправе  9 дела;
фалсификовање службене исправе 5 дела;
примање мита из члана КЗ РС 367 5 дела;
давање мита 1 дело;
одавање службене тајне 1 дело;
навођење на оверу неистинитог садржаја 3 дела;
недозвољено држање оружја и експлозивних материја 2 дела;
недозвољена трговина 2 дела;
тешка крађа 1 дело;
лажно представљање 1 дело;
противзаконито посредовање 1 дело;
остала кривична дела 2 дела.

Током 2006. године активности Сектора унутрашње контроле полиције су у највећој мери биле усмерене на проверавање притужби о незаконитом раду и непрофесионалном поступању полицијских службеника на које је указивано у представкама и осталим поднесцима које су Сектору достављали грађани, невладине организације и друга правна лица.

Током 2006.године Сектор унутрашње контроле полиције је примио у рад укупно  3.557 представки и других предмета са притужбама против полицијских службеника.

У истом периоду, окончан је рад на проверавању навода из 3.717 предмета, од којих су:

У свим случајевима у којима су констатовани одређени пропусти и друге неправилности у раду полицијских службеника, предложено је предузимање мера против полицијских службеника који су прекршили и злоупотребили службена овлашћења и правила службе, и који су својим понашањем нарушили углед полицијских службеника и Министарства у целини.

Предложено је да се:

Поред тога, приликом провере навода из 104 предмета констатовани су пропусти у раду 171 полицијског службеника, при чему против одговорних полицијских службеника нису предложене конкретне мере, већ су извештаји о извршеним проверама и утврђеним пропустима у раду достављени начелницима полицијских управа и организационих јединица МУП ради предузимања дисциплинских мера.

Будући да је Сектор унутрашње контроле полиције задужен и за превентивно деловање и вршење сталног надзора и контролу законитости и професионалности у раду полицијских службеника, као и за пружање стручне помоћи у циљу превазилажења уочених проблема и на плану унапређења организације и метода рада, у 30 случајева у којима су утврђене одређене неправилности и непрофесионалности у поступању и други проблеми у раду,  Сектор је покренуо иницијативе и поднео конкретне предлоге за предузимање мера чија би реализација требала да допринесе повећању степена ефикасности, унапређењу квалитета рада, решавању конкретних проблема у раду и успостављању стандарда професионалног поступања радника Министарства.

Полицијски службеници Сектора су били ангажовани и  у раду Комисија и Радних група које је формирао министар (Комисија за праћење спровођења Европске конвенције о спречавању мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака; Комисија за утврђивање материјалне одговорности; Комисије за полагање стручног испита; у раду радних група која је формирао Министар и др.).

Комисија за праћење спровођења Европске конвенције за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања је у више наврата службено посетила неколико полицијских управа ради сагледавања стања, а чланови Комисије су били ангажовани и на испитивању чињеница у вези са интервенцијом  полицијских службеника према навијачима после утакмице ФК  „Раднички“ Ниш и ФК „Црвена звезда“ и др.