Резултати рада - 2005. година

  У складу са утврђеним делокругом рада, Генерални инспекторат РЈБ је током 2005. године континуирано предузимао мере и радње усмерене на откривање, спречавање и сузбијање свих облика незаконитости и неправилности у раду радника Министарства унутрашњих послова.

  Током 2005.године Генерални инспекторат РЈБ је поднео  29 кривичних пријава и две допуне кривичних пријава, против 47 радника Министарства унутрашњих послова и четири  лица која нису у радном односу у МУП-у.

  Кривичним пријавама је обухваћено  55 кривичних дела и то:

  Иначе, током 2005. године Генерални инспекторат РЈБ је започео рад на провери законитости поступања радника Министарства који су били ангажовани на расветљавању кривичних дела за које постоје индиције да су имала политичку позадину и да су их извршили радници Министарства.

  Током 2005. године активности Генералног инспектората РЈБ су у највећој мери биле усмерене на  проверавање притужби о незаконитом раду и непрофесионалном поступању радника Министарства на које су указивали грађани, невладине организације и друга правна лица у својим представкама.

  У 2005. години Генерални инспекторат РЈБ је примио у рад  4. 223 представке у којима су изнете притужбе против радника полиције и осталих радника Министарства унутрашњих послова. Евидентан је континуирани пораст броја поднетих представки, тако да је Генерални инспекторат РЈБ у просеку месечно добијао 352 представке.

  Током 2005. године, Генерални инспекторат РЈБ је окончао рад на проверавању навода из 2.797 представки, од којих је:

  У свим случајевима у којима је утврђена конкретна одговорност појединих радника, односно констатовани пропусти и друге неправилности у њиховом раду, Генерални инспекторат РЈБ је предложио да се према одговорнима предузму дисциплинске мере.

Током 2005. године Генерални инспекторат РЈБ је предложио следеће мере:

  Поред тога, у 73 случајева су констатоване одређене неправилности и пропусти у раду, али према одговорним радницима нису предложене конкретне мере, већ су извештаји о извршеним проверама достављени начелницима организационих јединица како би они предузели мера према укупно 119 радника који су начинили пропусте.

  Поред конкретних мера које су предложене према одговорним радницима, у 48 случајева у којима су утврђене одређене неправилности и непрофесионалности у поступању, као и други проблеми у раду,  Генерални инспекторат РЈБ је покренуо иницијативе и поднео конкретне предлоге за предузимање мера чија би реализација требала да допринесе повећању степена ефикасности, унапређењу квалитета рада, решавању конкретних проблема у раду и успостављању стандарда професионалног поступања радника Министарства.