Резултати рада - 2009. година

 

Сектор унутрашње контроле полиције је у 2009.години, у складу са законским надлежностима и овлашћењима, предузимао мере и радње у циљу обезбеђења законитог и професионалног поступања полиције, спречавања свих облика прекорачења и злоупотреба полицијских овлашћења, повећања степена ефикасности у борби против корупције, јачања професионалних стандарда и етичког кодекса полицијских службеника,.

У 2009.години, надлежним јавним тужилаштвима Сектор је поднео 195 кривичних пријава и 9 допуна кривичних пријава, што је за 12 % више у односу на претходну годину.

Кривичним пријавама које је поднео Сектор обухваћено је 290 лица, од којих су 148 полицијски службеници.

У 2009.години је кривичним пријавама Сектора обухваћено 328 кривичних дела, од којих су најбројнија фалсификовања исправе-95, злоупотребе службеног положаја-82 и примања мита-28.

Приликом рада на подношењу кривичних пријава и прикупљања доказа о кривичној одговорности, Сектор је континуирано сарађивао са надлежним јавним тужилаштвима, Управом царина и Безбедносно информативном агенцијом. Током 2009.године Сектор је поступао по 79 захтева јавних тужилаштава за прикупљање потребних обавештења, што је за 12,8% више него у 2008.години.

У циљу стварања услова за ефикаснији оперативни рад Сектора, у складу са реалним могућностима, предузимане су мере на плану обезбеђења материјално техничког опремања Сектора, пре свега центара у Београду, Крагујевцу, Новом Саду и Нишу и Одсека за тајни звучни и оптички надзор. На основу Меморандума о разумевању потписаног између МУП-а Републике Србије и Мисије ОЕБС, у склопу пројекта „Јачање капацитета регионалних центара Сектора унутрашње контроле полиције“, у септембру 2009.године је извршено преузимање четири возила и извршена набавка информатичке и друге опреме намењене центрима, чије ће коришћење обезбедити бољу комуникацију и информатичку повезаност са седиштем Сектора. Такође је извршено и обезбеђење смештајног простора и делимично техничко опремање Одсека за тајни звучни и оптички надзор.

Значајне активности Сектора су биле усмерене на проверу основаности навода из представки и других докумената у којима је указивано на незаконитости и непрофесионално поступање полицијских службеника.

Сектор је 2009.године примио у рад и започео проверу навода о злоупотребама у раду, непрофесионалном понашању и неправилностима у поступању полицијских службеника, који су изнети у 3.277 представки и других докумената.

Током 2009.године, Сектор је окончао рад на провери навода из 3.259 предмета, од којих је:
- 608 основано и делимично основано,
- 1.523 је неосновано,
- 270 је прослеђено организационим јединицама МУП и другим органима на даљу
надлежност,
- 267 је прослеђено на даљу надлежност у складу са чланом 180 Закона о полицији и
са Правилником о поступку решавања притужби,
- 591 предмет је решен на други начин (сачињавањем службене белешке,
достављањем тражене документације, одлагањем у евиденције до евентуалне   
појаве нових доказа и др).

Током 2009.године Сектор је предложио мере према 427 полицијских службеника у чијем раду су утврђени пропусти и неправилности у раду.

Поред тога, у 138 извештаја су предложене друге мере ради отклањања уочених пропуста и неправилности у раду, односно унапређења квалитета рада и обезбеђења боље и ефикасније организације послова.

Овлашћени полицијски службеници у Сектору су редовно поступали и по захтевима за достављање информација од јавног значаја и по жалбама изјављеним због одбијања захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Полицијски службеници Сектора су активно учествовали и у раду комисија за решавање притужби, на којима је 2009.године разматрано 806 притужби које су грађани поднели против полицијских службеника. што је за 29,7%више него 2008.године (621).

Полицијски службеници Сектора су такође активно учествовали и у раду других комисија  формираних на нивоу Министарства (Комисија за полагање стручног испита, Комисија за утврђивање материјалне одговорности радника и др), међу којима је и Комисија за праћење спровођења Европске конвенције за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања, чији је председник представник Сектора.

Представници Сектора су 2009.године учествовали на међународним конференцијама и скуповима у земљи и иностранству и на састанцима са представницима полицијских служби других држава.

Сектор је и током 2009.године наставио сарадњу са Мисијом ОЕБС у Србији и са представницима канцеларије ICITAP при амбасади САД у Београду, у оквиру које је реализован низ радних састанака в.д.помоћника министра, начелника Сектора унутрашње контроле полиције и руководећих радника Сектора са представницима Мисије и ICITAP-а.Поред тога, Мисија ОЕБС-а је у оквиру пројекта „Јачање капацитета регионалних центара Сектора унутрашње контроле полиције“ обезбедила материјално техничку помоћ Сектора.

Значајна пажња је и током 2009.године посвећивана едукацији полицијских службеника Сектора, која је углавном реализована у сарадњи са представницима Мисије ОЕБС у Србији и канцеларије ICITAP.