Резултати рада - 2010. година

 

Сектор унутрашње контроле полиције је током 2010.године континуирано предузимао активности на откривању и процесуирању свих облика злоупотреба службеног положаја и других незаконитости у раду полицијских службеника, прекорачења полицијских овлашћења, недисциплине и других неправилности приликом обављања полицијских послова.

Као и у претходним годинама, приоритет у раду Сектора су имале активности на расветљавању кривичних дела са елементима корупције и организованог криминала у чијем извршењу су учествовали полицијски службеници, (првенствено на откривању недозвољене трговине наркотицима, спреге полицијских и царинских службеника и њихових злоупотреба везаних за избегавање плаћања царинских дажбина, корупције и др), као и активности на успостављању и јачању професионалних стандарда у раду полицијских службеника, јачању система одговорности и обезбеђењу поштовања етичког кодекса полицијских службеника.

У 2010.години Сектор је поднео 111 кривичних пријава и 10 допуна кривичних пријава. Надлежним јавним тужилаштвима су поднете кривичне пријаве против укупно 185  лица – 139 полицијских службеника и 46 грађана.

Кривичним пријавама које је Сектор поднео 2010.године, обухваћена су 222 кривична дела. Најбројнија кривична дела су злоупотребе службеног положаја – 57 дела; неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога – 33 дела; омогућавање уживања опојних дрога - 24 дела; фалсификовање исправа – 19 дела; примање мита -18 дела; фалсификовање службених исправа – 13 дела, превара – 10 дела и превара у служби - 9 дела и др.

Приликом рада на подношењу кривичних пријава и прикупљања доказа о кривичној одговорности полицијских службеника и осталих лица, Сектор је сарађивао са надлежним јавним тужилаштвима, Безбедносно информативном агенцијом и Управом царина.

Полицијски службеници Сектора су сачинили 118 извештаја по захтевима надлежних јавних тужилаштава за прикупљање потребних обавештења, а поступили су и по 70 осталих захтева које су Сектору доставили судови и тужилаштва.

У циљу стварања услова за ефикаснији рад Сектора, а пре свега за ефикасније откривање и доказивање случајева корупције у полицији и јачање капацитета Сектора унутрашње контроле полиције у борби против корупције, у септембру 2010.године у Сектору је започела реализација Твининг пројекта под називом „Реформа полиције - унутрашња контрола“. Пројекат се реализује у оквиру програма „ИПА 2007“, заједно са изабраним твининг партнером који чини конзорцијум Велике Британије и Републике Чешке. Финансира се средствима из Фонда „ИПА 2007“ у износу од 1.000.000 еура, од којих је 150.000 еура намењено за набавку специјалистичке техничке опреме, а 850.000 еура за твининг.

Један од приориотета у раду Сектора су представљале и активности на  провери основаности навода из представки и притужби грађана и правних лица.

Сектор је током 2010.године примио у рад укупно 3.739 представки и других докумената, у којима је указано на прекорачење овлашћења, злоупотребе и друге неправилности у раду и поступању полицијских службеника.

У истом периоду је окончан рад на провери навода из 3.786 представки и других докумената, од којих је:
-550 основано и делимично основано
-1.773 је неосновано
-378 је прослеђено организационим јединицама МУП и другим органима на
даљу надлежност
-286 је прослеђено на даљу надлежност у складу са чланом 180 Закона о
полицији и са Правилником о поступку решавања притужби
-799 предмета је решено на други начин (сачињавањем службене белешке,
достављањем тражене документације, одлагањем у евиденције до евентуалне
појаве нових доказа и др).

Након извршених провера навода из представки и других докумената и утврђених пропуста и неправилности у раду, Сектор је предложио да се против 406 полицијских службеника предузму адекватне дисциплинске мере.

Поред мера које је предложио према полицијским службеницима који су начинили одређене пропусте у раду, Сектор је Кабинету Министра доставио 116 извештаја у којима је предложио да се предузму друге мере у циљу унапређења квалитета рада, обезбеђења боље и ефикасније организације послова у појединим линијама рада у којима је приликом вршења провера и контрола, Сектор утврдио постојање одређених неправилности.

Овлашћени полицијски службеници у Сектору су редовно поступали и по захтевима за достављање информација од јавног значаја и по жалбама изјављеним због одбијања захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Сектор је укупно добио 26 захтева за достављање информација од јавног значаја и 6 жалби које су изјављене због одбијања ових захтева.

Сектор је и 2010.године наставио са пружањем логистичке и друге помоћи Комисији за праћење спровођења Европске конвенције за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања. Активности Комисије су се одвијале у неколико праваца – кроз обиласке подручних полицијских управа, припрему пројеката, организовање обуке полицијских службеника и др.

У 2010.години, представници Сектора су наставили сарадњу са представницима Мисије ОЕБС у Србији у оквиру Програма за одговорност рада полиције у Одељењу за спровођење закона, која је реализована углавном кроз одржавање радних састанака и организовање семинара на којима су учествовали радници Сектора.

Настављена је и сарадња Сектора са службама за контролу рада полиције у другим државама.
Представници Сектора су учествовали и на Десетој годишњој конференцији Европских партнера у борби против корупције - ЕРАС, која је одржана у Румунији у новембру 2010.године. Иначе, Сектор је 2009. године постао пуноправни члан ЕРАС-а, а на конференцији у Румунији.

Полицијски службеници Сектора су у 2010.години учествовали на бројним семинарима и саветовањима.