Резултати рада - 2011. година

 

У 2011.години Сектор је поднео 124 кривичнe пријавe и 10 допуна кривичних пријава. Надлежним јавним тужилаштвима су поднете кривичне пријаве против укупно 200  лица, од којих је 129 полицијских службеника.

Кривичним пријавама Сектора обухваћена су 372 кривична дела. Најбројнија кривична дела су злоупотребе службеног положаја – 226 дела. Број осталих кривичних дела је знатно мањи: фалсификовање исправа - 35 дела; примање мита – 27 дела; навођење на оверавање неистинитог садржаја -17 дела; фалсификовање службене исправе - 9 дела; трговина утицајем - 8 дела; превара - 6 дела; давање мита - 6 дела; злостављање и мучење - 4 дела и др.

Приликом рада на подношењу кривичних пријава и прикупљања доказа о кривичној одговорности полицијских службеника и осталих лица, Сектор је сарађивао са надлежним јавним тужилаштвима, Безбедносно информативном агенцијом и Управом царина.

Као и претходних година, један од приоритета у раду Сектора су представљале и активности на  провери основаности навода из представки и притужби грађана и правних лица.

Сектор је током 2011.године примио у рад укупно 3.695 представки и других докумената, у којима је указано на незаконито и непрофесионално поступање полицијских службеника, прекорачење овлашћења и друге неправилности у раду и поступању полицијских службеника.

У истом периоду је окончан рад на провери навода из 3.693 представки и других докумената, од којих је:
-459 основано и делимично основано
-1.679 је неосновано
-455је прослеђено организационим јединицама МУП и другим органима на
даљу надлежност
-321 је прослеђено на даљу надлежност у складу са чланом 180 Закона о
полицији и са Правилником о поступку решавања притужби
-779 предмета је решено на други начин (сачињавањем службене белешке,
достављањем тражене документације, одлагањем у евиденције до евентуалне
појаве нових доказа и др).

Након извршених провера навода из представки и других докумената и утврђених пропуста и неправилности у раду, Сектор је предложио да се против 388 полицијских службеника предузму адекватне дисциплинске мере, и то:

-да се због тешке повреде службене дужности покрене дисциплински поступак против 204 полицијска службеника;

-да се због лаке повреде службене дужности покрене дисциплински поступак против 37 полицијских службеника;

-да начелници полицијских управа по сопственој процени предузму мере према 73 полицијска службеника;

-да се размотри могућност да се предузму мере у складу са чланом 167 и 168 Закона о полицији, према 20 полицијских службеника;

-да се према 54 полицијска службеника предузму друге мере (распоређивање на друго радно место, позивање на рапорт, упозорење и др).

Поред мера које је предложио према полицијским службеницима који су начинили одређене пропусте у раду, Сектор је Кабинету Министра доставио 103 извештаја у којима је предложио да се предузму друге мере у циљу унапређења квалитета рада, обезбеђења боље и ефикасније организације послова у појединим линијама рада у којима је приликом вршења провера и контрола, Сектор утврдио постојање одређених неправилности.

Овлашћена лица у Сектору су током 2011.године поступала по 30 захтева за достављање информација од јавног значаја и по 8 жалби које су изјављене због одбијања захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Сектор је и 2011.године наставио са пружањем логистичке и друге помоћи Комисији за праћење спровођења Европске конвенције за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања. Активности Комисије су се одвијале у неколико праваца, пре свега кроз контакте са представницима Европског комитета за спречавање мучења, нечовечних или понижавајућих казни или поступака Републици Србији током њихове посете Србији и сачињавање извештаја по захтевима Комитета, и на плану едукације полицијских службеника.

Сектор је и у 2011. години наставио сарадњу са представницима Мисије ОЕБС у Србији у оквиру Програма за одговорност рада полиције у Одељењу за спровођење закона, која је реализована углавном кроз одржавање радних састанака и организовање семинара, као и са представницима других међународних организација и тела.

Настављена је и сарадња Сектора са службама за контролу рада полиције у другим државама, кроз одржавање радних састанака (у мају је одржан радни састанак са представницима Дирекције за унутрашњу безбедност Републике Бугарске и Амбасаде Бугарске у Београду, на којем су резмењена искуства и планиране заједничке мере у циљу спречавања корупције на бугарско српској граници) и учешће на семинарима.

У прошлој години је остварен значајан напредак у реализацији Твининг пројекта „Реформа полиције: унутрашња контрола“, који треба да допринесе стварању услова за ефикаснији рад Сектора, а пре свега за ефикасније откривање и доказивање случајева корупције у полицији и јачању капацитета Сектора унутрашње контроле полиције у борби против корупције. Активности које су реализоване у оквиру овог пројекта се условно могу поделити на едукативне активности (разни видови обука радника Сектора), студијске посете (Чешкој и Великој Британији), на материјално техничку помоћ (у опреми вредности од 120.000 евра коју су Агенција за борбу против тешког организованог криминала – SOCA и Министарство унутрашњих послова – Home Office из Велике Британије поклонили Сектору) и на припрему приручника и других материјала („Антикорупцијског приручника за полицијске службенике“, Анализе о корупцији и др).