Резултати рада - 2012. година

 

У 2012.години Сектор је поднео 133 кривичнe пријавe и 5 допуна кривичних пријава, којима је обухваћено 146 полицијских службеника и 47 грађана.

Кривичним пријавама Сектора обухваћено је 186 кривичних дела, од којих су најбројније злоупотребе службеног положаја – 87 дела. Број осталих кривичних дела је знатно мањи: фалсификовање исправа - 16 дела; примање мита – 15 дела; превара - 10 дела; злостављање и мучење – 6; насилничко понашање – 6 дела; недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја – 6 дела и др.

Током 2012.године Сектор је примио у рад укупно 3.621 документ, у којима је указано на незаконитости и непрофесионално поступање полицијских.

У истом периоду је окончан рад на провери навода из 3.644 представки и других докумената, од којих је:
-514 основано и делимично основано
-1.587 је неосновано
-594 је прослеђено организационим јединицама МУП и другим органима на
даљу надлежност
-332 је прослеђено на даљу надлежност у складу са чланом 180 Закона о
полицији и са Правилником о поступку решавања притужби
-617 предмета је решено на други начин (сачињавањем службене белешке,
достављањем тражене документације, одлагањем у евиденције до евентуалне
појаве нових доказа и др).

Због пропуста и неправилности у раду које су полицијски службеници Сектора утврдили приликом вршења провера, Сектор је током 2012.године предложио да се предузму мере према 400 полицијских службеника. Предложено је:

-да се због тешке повреде службене дужности покрене дисциплински поступак против 248 полицијских службеника;

-да се због лаке повреде службене дужности покрене дисциплински поступак против 27 полицијских службеника;

-да се 46 полицијских службеника позове на рапорт и да се упозоре због утврђених пропуста у раду;

-да  се 54 извештаја доставе начелницима полицијских управа и организационих јединица у Министарству како би према 79 полицијских службеника предузели адекватне мере.

Поред тога, у 96 извештаја су предложене друге мере ради отклањања уочених пропуста и неправилности у раду, односно унапређења квалитета рада и обезбеђења боље и ефикасније организације послова.

Полицијски службеници Сектора су активно учествовали и у раду комисија за решавање притужби, на којима је 2012.године разматрано 686 притужби које су грађани поднели против полицијских службеника.

Овлашћена лица у Сектору су током 2012.године поступала по 40 захтева за достављање информација од јавног значаја и по 6 жалби које су изјављене због одбијања захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

На плану међународне сарадње полицијски службеници су реализовали низ активности. Крајем јуна 2012. године Сектор је окончао активности у оквиру Твининг пројекта „Реформа полиције: унутрашња контрола“, са чијом реализацијом је започето 20. септембра 2010.године.

У оквиру Твининг пројекта, током 2012.године су реализоване студијске посете представника Сектора унутрашње контроле полиције Републици Чешкој и Великој Британији; реализован је низ обука које је похађало 130 полицијских службеника Сектора и осталих организационих јединица Министарства, а у оквиру Твининг пројекта су израђени Стратешка анализа корупције у полицији, Антикорупцијски приручник за полицијске службенике и Упутство о раду Сектора унутрашње контроле полиције.

У циљу стварања услова за ефикаснију борбу против корупције и унапређење сарадње са сличним службама из земаља у окружењу, Сектор унутрашње контроле полиције је потписао два Протокола о сарадњи, и то у јуну 2012. године са Националном службом за заштиту Мађарске, а у октобру 2012. године са Генералном дирекцијом за борбу против корупције Министарства за администрацију и унутрашње послове Румуније.