Резултати рада - 2013. година

 

У 2013.години Сектор је поднео 116 кривичних пријава и 12 допуна кривичних пријава. Надлежним јавним тужилаштвима су поднете кривичне пријаве против укупно 149 лица, од којих су 124 полицијски службеници.

Кривичним пријавама Сектора обухваћено је 177 кривичних дела. Најбројнија кривична дела су злоупотребе службеног положаја – 82 дела. Број осталих кривичних дела је знатно мањи: примање мита – 27 дела; фалсификовање исправа - 13 дела; превара - 6 дела; трговина утицајем - 5 дела; злостављање и мучење - 4 дела, превара у служби - 4 дела; фалсификовање службене исправе - 3 дела и др.

Један од приоритета у раду Сектора су представљале и активности на  провери основаности навода из представки и притужби грађана и правних лица.

Сектор је током 2013.године примио у рад укупно 4.161 документ у којима је указано на незаконито и непрофесионално поступање полицијских службеника, прекорачење овлашћења и друге неправилности у раду и поступању полицијских службеника.

У истом периоду је окончан рад на провери навода из 4.392 документа, од којих је:
-560 основано и делимично основано
-1.835 је неосновано
-831 је прослеђен организационим јединицама МУП и другим органима на
даљу надлежност
-379 је прослеђено на даљу надлежност у складу са чланом 180 Закона о
полицији и са Правилником о поступку решавања притужби
-787 предмета је решено на други начин (сачињавањем службене белешке,
достављањем тражене документације, одлагањем у евиденције до евентуалне
појаве нових доказа и др).

Након извршених провера навода из представки и других докумената и утврђених пропуста и неправилности у раду, Сектор је предложио да се против 447 полицијских службеника предузму адекватне дисциплинске мере, и то:

-да се због тешке повреде службене дужности покрене дисциплински поступак против 246 полицијска службеника;

-да се због лаке повреде службене дужности покрене дисциплински поступак против 46 полицијских службеника;

-да начелници полицијских управа по сопственој процени предузму мере према 110 полицијских службеника;

-да се према 45 полицијских службеника предузму друге мере (распоређивање на друго радно место, позивање на рапорт, упозорење и др).

Поред тога, у 130 извештаја су предложене друге мере у циљу унапређења квалитета рада, обезбеђења боље и ефикасније организације послова у појединим линијама рада у којима је приликом вршења провера и контрола, Сектор утврдио постојање одређених неправилности.

Овлашћена лица у Сектору су током 2013.године поступала по 41 захтеву за достављање информација од јавног значаја и по 11 жалби које су изјављене због одбијања захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Сектор је и 2013.године наставио са пружањем логистичке и друге помоћи Комисији за праћење спровођења Европске конвенције за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања.

Активности полицијских службеника на плану међународне сарадње су током 2013.године биле веома интензивне. Реализован је низ заједничких састанака, студијских посета, организовани семинари и други облици едукације.

У октобру 2013. године, Министар унутрашњих послова је потписао Меморандум између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Републике Бугарске о сарадњи у области унутрашње контроле, којим је прецизирана сарадња Сектора са Управом за унутрашњу контролу и Управом инспектората Министарства унутрашњих послова Републике Бугарске.

Полицијски службеници Сектора су били ангажовани у четири пројекта:

  1. пројекту Заједничка гранична антикорупцијска иницијатива“,
  2. пројекту „Јачање регионалне сарадње за спречавање и сузбијање корупције на спољним границама Европске уније“;
  3. пројекту „Јачање капацитета полиције и правосуђа за борбу против корупције у Србији“ (PACS)  и
  4. пројекту „EACT - Европска обука за борбу против корупције“