Резултати рада - 2014. година

 

У 2014.години Сектор унутрашње контроле полиције je поднео укупно 148 кривичних пријава и 8 извештаја као допуне кривичних пријава. Надлежним јавним тужилаштвима су поднете кривичне пријаве 155 полицијских службеника и 28 грађана.

Кривичним пријавама Сектора обухваћено је 187 кривичних дела. Најбројнија кривична дела су злоупотребе службеног положаја – 72 дела. Број осталих кривичних дела је знатно мањи: примања мита (29), фалсификовање службене исправе (20), превара (11), фалсификовање исправе  (7), док је број осталих кривичних дела знатно мањи.

Један од приоритета у раду Сектора и током 2014.године су представљале активности на проверавању навода из представки и других докумената у којима је указивано на незаконитости у раду и непрофесионално поступање и понашање полицијских службеника. О току и исходу поступка провере и о мерама које ће бити предузете према полицијским службеницима, за које се утврди да су начинили пропусте у раду, благовремено и уредно су информисани сви подносиоци представки. У циљу стварања услова за бољу комуникацију са грађанима, Сектор је наставио са праксом телефонских контаката са грађанима, која је започета почетком 2012.године у Сектору када је уведена је посебна телефонска линија Сектора преко које грађани могу током читавог дана да поднесу жалбе на рад полицијских службеника и да пријаве корупцију.

Током 2014.године Сектор је примио у рад 4.696 докумената (представке, службене белешке, информације и друга документа) у којима је указивано на злоупотребе службеног положаја и друге незаконитости и непрофесионално поступање полицијских службеника. Од овог броја 3.751 су чиниле представке грађана, што представља 79,8 % од укупног броја докумената по којима је поступао Сектор.

У истом периоду је окончан рад на провери навода из 4.922 документа, од којих је:
-534 основано и делимично основано
-1.964 је неосновано
-1.023  је прослеђено организационим јединицама МУП и другим органима на
даљу надлежност
-418 је прослеђено на даљу надлежност у складу са чланом 180 Закона о
полицији и са Правилником о поступку решавања притужби
-983 предмета су решена на други начин (сачињавањем службене белешке,
достављањем тражене документације, одлагањем у евиденције до евентуалне
појаве нових доказа и др).

Због пропуста и неправилности у раду које су полицијски службеници Сектора утврдили приликом вршења провера, Сектор је током 2014.године предложио да се предузму мере према 424 полицијских службеника. Предложено је:

-да се због тешке повреде службене дужности покрене дисциплински поступак против 280 полицијских службеника;

-да се због лаке повреде службене дужности покрене дисциплински поступак против 26 полицијских службеника;

-да се 45 полицијских службеника позове на рапорт и упозори због утврђених пропуста у раду;

-да  се 50 извештаја достави начелницима полицијских управа и организационих јединица у Министарству како би према 73 полицијска службеника предузели адекватне мере.

Поред тога, након извршених провера и утврђених неправилности у функционисању појединих линија рада и пропуста у отклањању конкретних послова, полицијски службеници Сектора су у 113 извештаја предложили друге мере у циљу отклањања уочених неправилности у раду и унапређења квалитета рада, односно обезбеђења боље и ефикасније организације послова.

Овлашћена лица Сектора су током 2014.године поступала по 69 захтева за достављање информација од јавног значаја и по пет жалби које су изјављене због одбијања захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Од укупног броја захтева 61 је усвојен, 7 је одбачено, а један је одбијен.

Остале активности Сектора су првенствено биле усмерене:

Сектор је у новембру 2014. године, доставио допуну предлога за измену Закона о полицији која се огледа у повећању надлежности Сектора, а поред тога је предузимао и мере и на плану иницирања припреме подзаконских аката.

Представници Сектора су активно учествовали у припремама Акционих планова за Поглавље 23 и 24, као и мере у циљу спровођења обавеза предвиђених Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције, пре свега на плану припрема за успостављање механизма теста интегритета,  спровођење анализе ризика по одређеним линијама рада Министарства унутрашњих послова и допуну Кодекса полицијске етике.

У циљу размене искустава и информација везаних, пре свега за борбу против корупције, током протекле године, руководиоци Сектора су имали интензивне контакте са представницима других организационих јединица Министарства и других државних органа.

Међународна сарадња се одвијала кроз редовне контакте са представницима Мисије ОЕБС-а, ICITAP-а, представницима служби унутрашње контроле полиције, углавном из земаља у окружењу, организовање студијских посета, учешће представника Сектора на конференцијама, семинарима и другим скуповима едукативног карактера.

Представници Сектора су били ангажовани у раду радних група које су формиране на нивоу Министарства и комисија (Комисије за праћење спровођења Европске конвенције за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања, Комисије за полагање стручног испита, Комисије за решавање притужби у седишту МУП-а, Комисије за утврђивање материјалне одговорности и др).

Назив, надлежности и састав Комисије за праћење спровођења Европске конвенције за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања су у јуну 2014.године промењени, када је решењем Министра образована Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре, са задатком да, у складу са обавезама које је Р Србија преузела ратификацијом низа конвенција о заштити људских права и основних слобода, врши спровођење препорука релевантних међународних уговорних тела у праксу Министарства унутрашњих послова.