СЛУЖБЕ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ У ЕВРОПИ


Албанија :

Служба унутрашње контроле  у Министарству унутрашњих послова
Контролише рад полиције  у складу са Законом о унутрашњој контроли  (Закон о служби за унутрашњу инспекцију, 2008). Структурално независна од полиције и директно одговара за рад и подноси извештаје министру
Одредбе које се односе на дискиплинске поступке и њихови надлежност се налазе  у Закону о полицији  из 2007. Служба има измењен правни оквир и независтан буxет и средства.
Надлежност и задаци:

Организација има надлежност за:

Основан: 2001

 Аустрија

Биро за борбу против корупције - Federal Bureau of Anti-Corruption (BAK)
веб сајт: www.bak.gv.at

Биро подноси извештај и у надлежности је Федералног министарства унутрашњих послова и налази се ван Дирекције за јавну безбедност. Савезни биро за унутрашњу контролу је 1. јануара 2010. године трансформисан у Биро за борбу против корупције.

Контролише рад службеника са полицијским или административним овлашћењима, запослене у другим министарствима и локалним органима.

Организација има надлежност  за случајеве који се односе на корупцију и злоупортебу службеног положаја, превентивна и образовна питања, сачињавање предлога за структурална унапређења, као и међународну сарадњу у области борбе против корупције.
Надлежност и задаци:

блиска сарадња са Канцеларијом државног тужилаштва за корупцију и

. Основан: 2010

Белгија

Стални комитет за надзор полиције - Standing Police Monitoring Committee (S.P.M.C.)
вебсајт: www.comitep.be

Комитет подноси извештај и у надлежности је Белгијског парламента. Комитетом управља председавајући Комитета.

Надлежност и задаци:

Основан: 1991

Генерални инспекторат федералне и локалне полиције - Inspection Générale de la Police Fédérale et des Polices Locales- General Inspectorate of the Federal and Local Police (AIG)

вебсајт: www.aigpol.be

Комитет подноси извештај и у надлежности је Министарства унутрашњих послова и Министрарства правде. Инспекторатом управља генерални инспектор.

Надзор, инспекција и контрола свих запослених у локалној и савезној полицији

Надлежност и задаци:

Основан: 2001

Бугарска

Управа Инспекторат Министарсва унутрашњих послова - Inspectorate Directorate at the Ministry of Interior - Дирекция „Инспекторат” 

вебсајт: http://www.inspektorat.mvr.bg/default.htm

Инспекторат подноси извештај и у надлежности је Министарства унутрашњих послова. Радом инспекотрата управља директор Управе.Задаци регулисани Правилником о примени закона о унутрашњим пословима (члан 150а.)
Контрола рада свих организационих јединица у Министарству.

Надлежност и задаци:

Директна административна контрола над структурама МУП-а
Анализира узроке и услове повреда и предлаже мере за њихово отклањање и казне
Надзор, инспекција и контрола и методолошка помоћ свим структурним јединицама у проналажењу корупцие
Откривање и других облика неадекватног понашања од стране припадника МУП-а.
Организација има надлежност  да спроводи превенцију, да учествује и води истраге о корупцији од стране службеника МУП-а.
Даје мишљења на нацрте закона и других прописа
Управа Инспекторат врши провере на основу писменог налога министра унутрашњих послова.
Основана: 1996

Дирекција за унутрашњу безбедност
вебсајт: http://www.mvr.bg/
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/0896D5AF-F0A5-43F0-9693-BF19FDD9FA31/0/DVS.pdf

Дирекција за свој рад одговара министру унутрашњих послова и специјализована је јединица у оквиру Министарства унутрашњих послова.
Контролише рад свих организационих јединица у Министарству

Надлежност и задаци:

Основана: 2008

Република Чешка


Служба унутрашње контроле у Председништво полиције
вебсајт: http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=21563992&doctype=ART

Генерална инспекција-Министарство унутрашњих послова

Грчка
Одсек за унутрашњу контролу - седиште грчке полиције - Internal Affairs Division, Hellenic Police Headquarters

Одсек подноси извештај и у надлежности је начелника грчке полиције. Радом Бироа управља шеф Одсека.

Надлежност и задаци:

Основана: 1999

Естонија
Одсек унутрашње контроле полиције - Police Board, Police Internal Control Division

Одсек подноси извештај генералном директору естонске полиције и у надлежности је Министарства унутрашњих послова-полицијски одбор.Одсеком управља главни полицијски инспектор.

Надлежност и задаци:

Истраге које се односе на кривична питања, дисциплинска питања, случајеве корупције
Спроводи активности надзора и инспекције полицијских јединица на целој територији Естоније.

Основан: 1998

Финска
Национални полицијски одбор
веб сајт: http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/index_eng

Контролише рад запослених у полицији. Одељење подноси извештај и у надлежности је Министарства унутрашњих послова. Такође подноси извештај парламенту и Влади. Радом Одељења управља начелник.

Надлежност и задаци:

Основан: 2010

Француска

Инспекторат националне жандармерије - Inspection de la gendarmerie nationale
веб сајт: http://www.defense.gouv.fr/english/portail-defense
Инспекторат подноси извештај суду и директору националне жандармерије и у надлежности је, директора националне жандармерије. Инспекторатом управља генерални инспектор.

Надлежност и задаци:

Контрола главне команде жандармерије;
Надзор, инспекција органиације и њених активности;
Савети и препоруке.
Организација има надлежност за случајеве који се односе на  кривично-правна питања, дисиплиске поступке, превенцију криминала.

Основан: 1997

Генерални инспекторат националне полиције - IGPN ( Inspection Generale de la Police nationale)
вебсајт: http://www.interieur.gouv.fr/

Генерални инспекторат  подноси извештај и у надлежности је Министарства правде (Тужилаштво) и директора  националне полиције. Инспекторатом управља  директор Генералног инспектората.

Надлежност и задаци:

Контрола полицијских службеника , административног и техничког особља  националне полиције;
Административне и судске истраге полицијских службеника;
Студије и процене које се тичу безбедности полиције и истрага  функционисања полицијских служби;
Дисиплинска и етичка питања.
Oрганизација има надлежност за случајеве који се односе на кривично-правна питања, дисциплиске поступке, превенцију криминала, етичка питања.

Основан: 1986

Ирска
Комисија омбудсмана Garda Siochana - Garda Siochana Ombudsman Commission
вебсајт: http://www.gardaombudsman.ie/

Одбор подноси извештај ирском парламенту и независтан је у свом функционисању. Одбором управља директор. Контролише рад свих запослених у  Garda Siochana.

Надлежност и задаци:

пријем и истрага притужби грађана на рад полиције

Истражује случајеве који се односе на дисциплинске поступке, област кривичног закона.

Основан: 2005

Италија
Централна служба инспектората, Службе јавне безбедности - Department of Public Security, Central Inspection Office

Служба подноси извештај и у надлежности је Службе за јавну безбедност у оквиру Министарства унутрашњих послова Републике Италије. Службом управља начелник.

Надлежност и задаци:

Основан: 1981

Литванија

Служба за истраживање организованог криминала и корупције канцеларија јавног тужилаштва Републике Литваније - Organised Crime and Corruption Investigation Department of the Prosecutor General’s Office of the Republic of Lithuania
Служба подноси извештај и у надлежности је генералног тужиоца и заменика генералног тужиоца. Службом управља главни тужилац.

Надлежност и задаци:

Спровођење преткривичних истрага у кривичним случајевима који се тичу организованог криминала и корупције;

Контролише рад службеника Одељења за истрагу случајева организованог криминала и службенике Одељења за специјалне истраге

Основан: 1993

Луксенбург

Генерална инспекција полиције Grand-Ducale - Inspection générale de la Police Grand-Ducale (IGP)
веб сајт: http://www.igp.public.lu/

Инспекција  подноси извештај и одговара за свој рад Министарству унутрашњих послова, генералном тужиоцу, државним тужиоцима.
Надлежност и задаци:

Инспекција контролише рад запослених полиције Grand-Ducale
Основан: 2000

Македонија

Сектор за унутрашњу контролу и професионалне стандарде - Министарство унутарњих послова

веб сајт: http://www.moi.gov.mk/
Контролише рад свих организационих јединица у Министарству унутрашњих         послова
Сектор подноси извештај и у надлежности је кабинета министра
Превенција, откривање и истрага  кривичних дела корупције које почине запослени у Министарсву унутрашњих псолова
Откривање незаконитог поступања од стране полицијских службеника  као и злоупотреба  и кршење полицијских задатака и овлашћења
Утврђивање различитих облика кршења Кодекса полицијске етике и прописа службе
Поступа по притужбама и мора да започне истрагу не касније од 30 дана од дана када је поднета притужба и мора да извести притужиоца о резултатима истраге и шта је предузето.
Надлежност и задаци:

Организација има надлежност за:

Основана: 2003

резултати 2010 година:

Сектор је поступао у 1261 случају од којих су 2840 пријавили грађани, а остало су пријавили омбудсман, друге инситутције и Сектор је поступао на основу својих сазнања.
Спровео је 21 контролу током  којих је открио различите нерегуларности (конзумирање алкохола на дужности, недолазак на посао и сл.)
проследио је 219 случаја Дисциплинској комисији у оквиру Министарства, од којих је 9 резултирало суспензијама, а остали су резултирали писаним опоменама.
Поднете су кривичне пријаве против 29 запослених од којих већина иам полицијска овлашћења.

Мађарска


Служба за унутрашњу заштиту Министарства унутрашњих послова - National Protective Service
веб сајт: http://www.nvsz.hu/
Служба подноси извештај  и за свој рад одговара министру унутрашњих послова
Надлежност и задаци:

Служба контролише рад запослених у агенцијама за спровођење закона, цивилно-безбедносне службе и одређена администативна тела

Основан: 2011

Немачка


Одељење за унутрашње истраге
Министартсво унутрашњих послова града Хамбург

веб сајт: http://www.hamburg.de/die
Одељење подноси извештај и у надлежности је заменика министра унутрашњих послова град Хамбург

Надлежност и задаци:

Организација има надлежност  да истражује случајеве коруптивних дела у целокупној администрацији,
Централна координација превентивних мера у борби против корупције и централне истраге случајева корупције
Одговорност за израду стратегија за борбу против корупције у Хамбургу
Кричвично гоњење случајева које су починили полицијски слжбеници
Обука и едукација полицијских службеника везано за питања превенције корупције

Основан: 1995

Норвешка

Норвешки биро за истрагу полицијских послова
веб сајт: http://www.spesialenheten.no/Hovedside/tabid/4642/language/en-GB/language/en-GB/Default.aspx?en-GB=Default.aspx

Биро је организован као независна служба изван полиције  и органа тужилаштва и за свој рад одговара Министарству правде и канцеларији јавног тужиоца. Биро контролише рад запослених у норвешкој полицији и тужилаштву

Надлежност и задаци:

Основан: 2005

Пољска

Биро за унутрашњу контролу - National Police Headquarters - Internal A airs Bureau
веб сајт: http://www.policja.pl/

Биро подноси извештај и у надлежности је главног команданта пољске полиције. Контролише рад запослених у Националној полицији Пољске.

Надлежност и задаци:

Основан: 1998

Портуалија


Генерални инспекторат унутрашње управе - Inspectorate General of the Internal Administration (IGAI)
вебсајт : www.igai.pt

Инспекторат подноси извештај и у надлежности је министра унутрашње управе. Инспекторатом управља главни инспектор.

Надлежност и задаци:

Основан: 1996

Румунија

Генерална дирекција за борбу против корупције - Anti-Corruption General Directorate (AGD) - Directia Generala Anticoruptie

вебсајт:  http://www.mai-dga.ro/index.php?l=en

Диекција подноси извештај и за свој рад одговара министру за амдинистрацију и унутрашње послове.
Надлежност и задаци:

Основан: 2005

Генерална дирекција за безбедност и унутрашњу заштиту - General Directorate for Intelligence and Internal Protection

вебсајт:  http://www.dgipi.ro/

Дирекција подноси извештај и у надлежности је министра за администрацију и унутрашње послове. Генералном управом управља начелник.

Надлежност и задаци:

истражна и инспекцијска овлашћења , давање препорука, надзорна и контролна овлашћења

Основан: 1990

Словачка
Служба за контролу и инспецију полиције - Control and Police Supervision
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby

вебсајт: www.minv.sk

Служба подноси извештај и у надлежности је Министарства унутрашњих послова Републике Словачке. Канцеларијом управља директор. Контролише рад свих службеника Министарства унутрашњих послова и полицијских служби.

Надлежност и задаци:

Основан: 2004

Словенија
Комисија за превенцију корупције - Commission for Preventing Corruption
вебсајт: www.kpk-rs.si

Комисија подноси извештај комисији Парламента. Комисијом управља главни комесар. Контролише рад свих државних органа и локалних органа и функционера

Надлежност и задаци:

Основан: 2004

Управа за полицијску и безбедност - Police and Security Directorate 

вев сајт: http://www.mnz.gov.si/
Управа за свој рад одговара министру унутрашњих послова. Управом руководи директор.Контролише рад полиције.

Надлежност и задаци:

Supervisory / inspection powers

Основан: 1999

Шпанија


Инспекторат безбедносних служби  - Inspectorate of Security Services (IPSS)

Инспекторат је у надлежности је министра унутрашњих послова и подноси ивештај секретару за државну безбедност .Инспекторатом руководи генерални инспектор.Контролише рад Цивилне гарде (Guardia Civil) и Националне полиције (Cuerpo Nacional de Policía)

Надлежност и задаци:

Основан: 1996

Одсек унутрашње контроле Каталонске полиције- Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (Catalonian Police)  -  Internal A airs Division (DAI)

Одељење у надлежности јеминистру унутрашњих послова Владе  Каталоније и  подноси извештај директору каталонске полиције. Контролише рад полиције

Надлежност и задаци:

Основан: 1996

Хрватска

Одељење за унутарњу контролу - Министарство унутарњих послова

веб сајт: http://www.mup.hr

Контролише рад запослених у Министарству унутрашњих послова са и без полицијских овлашћења.

Одељење подноси извештај и у надлежности је Кабинета министра у оквиру Министарства унутрашњих послова. Радом Одељења управља начелник.

Надлежност и задаци:
које спроводи самостално или у сарадњи са јединицама Министарства

Прикупља податке и извештаје који указују на разне облике противправног понашања и поступања службеника који обавља те провере;
По налогу министра спроводи редовну и ванредну контролу;
Анализира и оцењује законитост примене полицијских овлашћења;
Спроводи поступке по притужбама физичких и правних особа;
Спроводи надзор при коришћењу прорачунских средстава и осталих прихода Министарства;
Предлаже мере за отклањање узрока противправних  и непрофесионалних  поступака;
Прати стање професионалне етике;
Надлежност и задаци:

Организација има надлежност за:

Основан: 1994

Црна Гора

Одељење за унутрашњу контролу полиције - Министарство унутрашњих послова
Одељење врши послове који се односе на:

Основана: фебруар 2011

Шведска


Шведски национални полцијски одбор

Одбор  подноси извештај и у надлежности је кабинетаМинистарства правде. Контролише рад  21 подручне полицијске управе.Одбор је централно административно тело полиције.

Надлежност и задаци:

-
Основана: 1992

Велика Британија


Полицијски инспекторат Њеног краљевског височанства за Енглеску - Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC)
вебсајт: http://www.hmic.gov.uk/

Инспекторат је независтан орган. Инспекторатом управља главни инспектор.

Надлежност и задаци:

Основана: 1856

Независна комисија за жалбе на рад полиције - Independent Police Complaints Commission (IPCC)
вебсајт: www.ipcc.gov.uk

Комисија је независна у свом раду која је загарантована законском регулативом парламента. Подноси извештај министру унутрашњих послова (Home Secretary).
Комисијом управља председавајући Комисије.

Надлежност и задаци:

Основана: 2004

Агенција за борбу против тешког организованог криминала - Serious Organised Crime Agency (SOCA)

Агенција за свој рад одговара Влади Велике Британије и подноси извештај министру унутрашњих послова (Home Secretary). SOCA је независна агенција за спровођење закона.

Надлежност и задаци:

Основана: 2006

Основана 1. јун 1999
веб сајт: ec.europa.eu/anti_fraud
Канцеларија  подноси извештај европском парламенту и независна је у раду, али је административни део европске комисије. Радом канцеларије управља шеф Канцеларије.