ШТА ВАМ ЈЕ ПОТРЕБНО ОД ДОКУМЕНАТА ДА СЕ ЗАПОСЛИТЕ У
СЕКТОРУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
  • Молба за пријем у радни однос са биографијом кандидата,
  • Попуњен упитник о идентификационим подацима Извод из матичне књиге рођених - оригинал не старији од шест (6) месеци,
  • Извод из матичне књиге венчаних (за кандидате женског пола који су закључили брак) - оригинал не старији од шест (6) месеци,
  • Уверење о држављанству Републике Србије - изјава да нема двојно држављанство - оригинал не старији од шест (6) месеци,
  • Диплома о стеченој стручној спреми - оверена фотокопија,
  • Дипломе о посебним способностима уколико поседује - оверена фотокопија,
  • Уверење о одслуженом војном року,
  • Уверење општинског и окружног суда да се против кандидата не води кривични поступак за дела за која се гони по службеној дужности - оригинал не старији од шест (6) месеци,
  • Фотокопија радне књижице - оверена фотокопија,
  • Фотокопија возачке дозволе за Б,Ц, Д ,Е категоријe
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати