Планови инспекцијског надзора и извештаји о раду


Годишњи план рада за 2024. годину

Правни основ за доношење годишњег плана инспекцијског надзора Управе за превентивну заштиту садржан је у члану 10. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС" бр.36/2015, 44/2018 и 95/2018). Управа за превентивну заштиту за свој циљ има да перманентно буде присутна и укључена у све процесе рада из своје надлежности, као и да постигне свеобухватан инспекцијски надзор. Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ инспекцијског надзора Управе за превентивну заштиту кроз непосредну примену закона и прописа свих организационих јединица по линији рада (Управе и Одељења 1-27) на територији Републике Србије.

Годишњим планом за 2024. годину планирају се следеће врсте инспекцијског назора:

 • редовни инспекцијски надзор над надзираним субјектом,
 • ванредни инспекцијски надзор над надзираним субјектом који се може унапред планирати и
 • службена саветодавна посета објеката које користи МУП РС, а која се огледа пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту.

Сврха инспекцијског надзора Управе за превентивну заштиту и организационих јединица по линији рада (Управе и Одељења) је повећање заштите и безбедности свих надзираних субјеката кроз непосредну примену закона и других прописа и превентивно деловање као једно од циљева инспекцијског надзора.

Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и техника како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције.

Управa за превентивну заштиту има за циљ да обједини све превентивне активности како би се постигао што већи ниво заштите и безбедности јер основни циљ прописаних мера јесте заштита живота људи, телесног интегритета, материјалних добара и животне средине. Годишњи план инспекцијског надзора планиран је тако да се инспекцијски надзор усмери на оне субјекте који су високо ризични, утицањем на поштовање прописа, а како би се смањили ризици и успоставила већа безбедност са аспекта заштите од пожара и у управљању ванредним ситуацијама. Циљ је да се постигне законито и безбедно поступање надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице.

Планирање инспекцијског надзора омогућава деловање Управе за превентивну заштиту у правцу да се постигне позитивно уверење на надзиране субјекте које се тиче законитости, економичности и ефикасности, као и разрађен систем превентивног деловања инспекције који ће код свих надзираних субјеката изградити позитивно уверење да је деловање и рад инспекције позитиван, друштвено користан и у интересу субјеката. Како би се реализовао годишњи план неопходно је и перманентно развијати техничку опремљеност службе на ниво који омогућава ефикасно извршавање свих инспекцијских надзора и задатака који су неопходни.

Управа за превентивну заштиту, заједно са организационим јединицама по линији рада, има за циљ да контролом надзираних субјеката, кроз утврђене недостатке и неправилности, налагањем мера, повећа свест о одговорности, те на тај начин омогући смањење могућности настанка штетних последица.

Са аспекта превентивне заштите од пожара ризик представља вероватноћу настанка пожара чија би се последица могла негативно одразити на постизање циљева друштва. Сходно утврђеном ризику надзирани субјекти су у обавези да изврше организацију заштите од пожара према угрожености од пожара. Ризик се исказује у категоријама (I, II, III) као: високи, повећани и извесни.

Утврђивање ризика диктира периодичност прегледа и избор субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор. Вероватноћа настанка штетних последица у области управљања ванредним ситуацијама процењује се полазећи од доступних података ранијих надзора и мера изречених у тим надзорима, као и података које даје анализа контролних листа. Због тога је најважније годишњим планом инспекцијског надзора предвидети инспекцијске надзоре субјеката који су најризичнији и који могу узроковати највеће штетне последице. Такође, најзначајније активности Управе за превентивну заштиту, поред планираних инспекцијских надзора, су следеће:

 • Израда и доношење законске и подзаконске регулативе
 • Сарадња са другим државним органима и другим државним институцијама
 • Сарадња и стручна помоћ организационим јединицима по линији рада Управе за превентивну заштиту
 • Тумачења примене закона, прописа и других општих аката
 • Управни надзор над радом организационих јединица по линији рада
 • Поступање по притужбама и пријавама за повреду закона
 • Послови на издавању уверења, лиценци и овлашћења, као и надзор над издатим овлашћењима
 • Послови на издавању сагласности на планове заштите од пожара и програме обуке радника из области заштите од пожара
 • Послови на издавању извештаја за потребе енергетске лиценце

Годишњим планом рада за 2024. годину Управе за превентивну заштиту планирају се саветодавне активности са субјектима заштите од пожара, као и организационим јединицама по линији рада, а ради усклађивања поступања инспекције у надзору. Планиране су и активности везане за доношење нове законске и подзаконске регулативе, као и пружање стручне помоћи у њиховој примени након усвајања.

Управа за превентивну заштиту у свом саставу има три Одељења, од којих Одељење за инспекцијски надзор (у свом саставу има три Одсека), спроводи инспекцијски надзор као и 27 организационих јединица по линији рада на територији Републике Србије. Планирање инспекцијског надзора је у непосредној вези са сталном обавезом инспектора да се перманентно усвршава, проширује знања, вештине и способности. Наведено треба да повећа квалитет надзора и скрати време неопходно за обављање појединих инспекцијских контрола. Усавршавање треба позитивно да делује и допринесе квалитету рада инспекције кроз ефикасност инспекцијског надзора и гаранција је да ће се сви задаци вршити континуирано у складу са планираним активностима.

Током примене годишњег плана рада за 2024. годину Управа за превентивну заштиту ће свој рад усмерити на законито вршење инспекцијских надзора са тачним изношењем чињеничног стања заснованог на доказима и уз правилну примену материјалног права, отклањање евентуалних проблема у области заштите од пожара, стално прилагођавање инспекције новим законским прописима и процедурама и сталном усавршавању инспектора и унапређењу рада инспекције.

Годишњи план рада за 2024. годину Управе за превентивну заштиту сачињен је у табеларном облику бројчаним попуњавањем табела планираног инспекцијског надзора и службених саветодавних посета.

Извештаји о раду

 

Извештај о раду Сектора за ванредне ситуације на пословима превентивне заштите од пожара и експлозија за 2017. годину Извештај о раду инспекције управе за превентивну заштиту Сектора за ванредне ситуације за 2018. године
Извештај о раду управе за превентивну заштиту одељења за инспекциски надзор за 2019. годину Извештај о раду управе за превентивну заштиту одељења за инспекциски надзор за 2020. годину
Извештај о раду управе за превентивну заштиту одељења за инспекциски надзор за 2021. годину Извештај о раду управе за превентивну заштиту одељења за инспекциски надзор за 2022. годину
Извештај о раду управе за превентивну заштиту одељења за инспекциски надзор за 2023. годину

 

.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs