ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

 

Последњих година активности Сектора за ванредне ситуације (до 25. јуна 2009. године Сектор за заштиту и спасавање) су биле усмерене ка институционалном јачању капацитета Сектора и јачању позиција Сектора на националном и међународном нивоу.

Најважнији корак Сектора ка успостављању интегрисаног система заштите и спасавања, и управљања у катастрофама је био усвајање новог законског оквира у овој области. Дана 29. децембра 2009. године, Народна Скупштина Републике Србије усвојила је Закон о ванредним ситуацијама. У складу са овим законом, Сектор координира активности свих државних институција које се баве ванредним ситуацијама. Истог дана је Народна Скупштина усвојила Закон о заштити од пожара. Такође усвојен је велики број подзаконских аката.

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама Закон о заштити од пожара

Било је изузетно важно да нови закони буду усвојени с обзиром на то да су закони који су до тог тренутка били на снази усвојени пре више од 20 година. Новим законом ближе се уређује заштита и спасавање људи, материјалних и других добара у ванредним ситуацијама; начин организовања, управљања, руковођења и координације у активностима заштите и спасавања; права, обавезе, оспособљавање и усавршавање учесника у заштити и спасавању као и надзор над спровођењем овог закона.

У складу са новим Законом о ванредним ситуацијама усвајена је Национална стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и Стратегија заштите од пожара, а следи и израда Процене угрожености и Планова заштите и спасавања.

Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Стратегија заштите од пожара

 

Списак усвојених закона и подзаконских аката

 

ЗАКОН о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама „Службени гласник РС“, бр. 87/2018

ЗАКОН о заштити од пожара „Службени гласник РС“, број 111 од 29. децембра 2009. године

ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању Српско – Руског хуманитарног центра – Међународни уговори бр.6/12 од 24. децембра 2012. године

Процена ризика од катастрофа у Републици Србији усвојена на седници Владе 14.03.2019.

Процена ризика од катастрофа у Републици Србији

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА заштите и спасавања у ванредним ситуацијама "Службени гласник РС", број 86 од 18.новембра 2011. године

СТРАТЕГИЈА заштите од пожара "Службени гласник РС", број  21 од 21.03.2012. године

УПУТСТВО о методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања „Службени гласник РС“, број 80/2019.

Захтев за сагласност на Процену ризика од катастрофа Захтев за сагласност на План заштите и спасавања

УРЕДБA о спровођењу евакуације "Службени гласник РС", број 22 од 31.марта 2011. године

УРЕДБA о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања "Службени гласник РС", број 102/2020 од 24.7.2020.

УРЕДБA о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастофа "Службени гласник РС", број 21/2020 од 6.3.2020.

УРЕДБA о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа "Службени гласник РС", број 3 од 24. јануара 2011. године

УРЕДБA о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације „Службени гласник РС“, број 27 од 13. март 2020. године

УРЕДБA о обавезама субјеката у поступку израде регистра ризика, начин израде регистра ризика и унос података "Службени гласник РС", број 112/2020 од 9.10.2020.

УРЕДБA о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ „Службени гласник РС“, број 84 од 12. јуна 2020. године

УРЕДБА о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе „Службени гласник РС“, број 84 од 12. јуна 2020. године

УРЕДБA о ангажовању ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања права на накнаду за коришћење истих – послата Влади на усвајање „Службени гласник РС“, број  10/13 од 30.01.2013. године

УРЕДБA о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара "Службени гласник РС", број 76 од 22.октобра 2010. године

ПРАВИЛНИК о начину утврђивања вредности грађевинског дела објеката и начину обрачуна накнаде за склоништа „Службени гласник РС“, број 78 од 10. августа 2012. године

ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају плана заштите од удеса „Службени гласник РС“, број 41/19 од 11.06.2019. године;

ПРАВИЛНИК о начину вођења Регистра привредних друштава и правних лица која рукују опасним супстанцама „Сл. гласник РС“ бр.34/2019 од 17.05.2019. године

ПРАВИЛНИК о врсти и количини опасних супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса „Сл.гласник РС“ бр. 34/19 од 17.05.2019. године

Захтев за сагласност на План заштите од удеса

ПРАВИЛНИК о садржини, начину успостављања и одржавања регистра ризика од катастрофа „Сл.гласник РС“ бр. 78/19

ПРАВИЛНИК о раду повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање „Сл.гласник РС“ број 102/2020 од 24.7.2020.

ПРАВИЛНИК о стручном испиту за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања „Сл.гласник РС“ бр. 20/19 од 22.03.2019. године.

Информација Правилник Образац

ПРАВИЛНИК о организационо-техничким условима које морају испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања „Сл.гласник РС“ бр. 9/19 од 13.02.2019. године и 116/2020 од 16.9.2020.

Информација Правилник Захтев Захтев - Сопствена процена ризика и план заштите и спасавања

ПРАВИЛНИК о организационо-техничким условима које морају испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду плана заштите од удеса „Сл.гласник РС“ бр. 9/19 од 13.02.2019. године

Информација Правилник Примерак изјаве Захтев Захтев - Сопствени план заштите од удеса

ПРАВИЛНИК о условима које морају испуњавати правна лица за издавање овлашћења за организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, начину израде и садржају плана и програма обуке „Сл.гласник РС“ бр. 13/19 од 28.02.2019. године.

Информација Правилник Захтев

ПРАВИЛНИК о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите   - „Сл.гласник РС“бр. 32 од 16. марта 2020, 83 од 10. јуна 2020. године

ПРАВИЛНИК о начину обучавања, оспособљавања, наставним плановима и програмима субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама – „Сл.гласник РС“ бр. 128 од 26. октобра 2020. године

ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају Плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију „Службени гласник РС“, број 73 од 12.10. 2010. године

ПРАВИЛНИК o oрганизовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожaра  "Службени гласник РС", број 92 од 7.12.2011. године

ПРАВИЛНИК о минималном броју ватрогасаца и техничкој опреми и обучености професионалних ватрогасних јединица  „Службени гласник РС“, бр.18 од 09.03.2012. године

ПРАВИЛНИК о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара „Службени гласник РС“, бр.92 од 5.децембра 2010, 86 од 18.11. 2011. године

ПРАВИЛНИК о полагању стручног испита и условима за добијање лиценца и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара  „Службени гласник РС“, бр.21 од 21.03. 2012. године

ПРАВИЛНИК о садржају евиденције, начину њиховог вођења и периодичности прегледа правних лица свих категорија угрожености од пожара „Службени гласник РС“, број 87/2012-4 од 22.08. 2012. године

ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања посебног стручног испита за инспекторе заштите од пожара - „Сл.гласник РС“ бр. 08/13

ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације „Службени гласник РС“, број  3/2021 oд 15. јануара 2021. године

ОДЛУКА о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у Републици Србији „Службени гласник РС“, број  69/2019 од 27.9.2019. године

ОДЛУКА о оснивању Буџетског фонда за ванредне ситуације „Службени гласник РС“, број  од 16. децембра 2010. године

 

 

* Више о законској регулативи из домена Министарства унутрашњих послова можете пронаћи на званичној интернет страни Министарства.

 

.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs