ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ ПРИ ИЗГРАДЊИ СЛОЖЕНИХ ОБЈЕКАТА


upre

* Висина утврђених републичких административних такси за издавање аката за наведене поступке и подаци за уплату истих, дати су у ТАБЕЛИ.

Захтеви који се подносе путем поште или лично Министарству унутрашњих послова или надлежној подручној организационој јединици Министарства, достављају се радним даном од 07.30 до 15.30 часова на адресе које можете наћи ОВДЕ.

Одељење за превентивну заштиту при изградњи сложених објеката издаје одобрења и сагласности са аспекта заштите од пожара која се тичу изградње, доградње и реконструкције законом утврђених објеката и за које се морају обезбедити основни захтеви заштите од пожара.

Превенција заштите од пожара обезбеђује се планирањем и спровођењем превентивних мера и радњи тако да се што ефикасније спречи избијање пожара, а да се у случају избијања пожара ризик по живот и здравље људи и угрожавање материјалних добара као и угрожавање животне средине сведе на најмању могућу меру и пожар ограничи на самом месту избијања.ОДСЕК ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА


Издавање мишљења која садрже услове заштите од пожара за израду планских докумената

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру администартивних поступака ОВДЕ.

Издавање посебних услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија

Услови за безбедно постављање и Услови заштите од пожара се прибављају у поступку издавања локацијских услова у обједињеној процедури, а изузетно и ван обједињене процедуре.

Сврха издавања Услова за безбедно постављање је утврђивањe испуњености безбедносних растојања дефинисаних техничким прописима за постављање објеката са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама.

Сврха издавања Сврха издавања Услова заштите од пожара је давање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за пројектовање објеката за које је, законом који уређује заштиту од пожара и експлозија, прописана обавеза давања сагласности на техничку документацију.

- Обједињена процедура

Услови за безбедно постављање и услови заштите од пожара се прибављају у поступку издавања локацијских услова. Захтев за издавање локацијских услова се подноси са доле наведеном документацијом надлежном органу који спроводи обједињену процедуру (Министарству надлежном за послове грађевинарства, надлежном органу аутономне покрајине, односно надлежном органу јединице локалне самоуправе) преко портала којем се може приступити ОВДЕ. Затим, надлежни орган који спроводи обједињену процедуру подноси органу надлежном за послове заштите од пожара (Министарству или надлежној подручној организационој јединици Министарства), захтев за прибављање услова за безбедно постављање и захтев за услове заштите од пожара.

Уз захтев за издавање локацијских услова, а за потребе издавања услова за безбедно постављање и услова заштите од пожара, прилажу се следећа докумената:

  1. Доказ о уплати за захтев за издавање услова у погледу мера заштите од пожара за изградњу објеката за које је прописана обавеза давања сагласности на техничку документацију,
  2. Доказ о уплати за захтев за издавање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама (у случају када подлеже обавези прибављања Услова за безбедно постављање),
  3. Идејно решење,
  4. Посебна садржина идејног решења за безбедно постављање-Прилог 11 (у случају када подлеже обавези прибављања Услова за безбедно постављање),
  5. Пуномоћје, овлашћење.

- Ван обједињене процедуре

Изузетно, услови за безбедно постављање и услови заштите од пожара се прибављају непосредно од надлежног органа за послове заштите од пожара у случају када је ималац јавних овлашћења истовремено и инвеститор радова на реконструкцији постојеће инфраструктурне мреже са запаљивим и горивим течностима, као и запаљивим гасовима односно изградње прикључка на ове мреже. Ови поступци представљају један од услова за добијање Решења о одобрењу извођења радова.

Све информације у вези поступка прибављања услова за безбедно постављање се могу прегледати у регистру администартивних поступака ОВДЕ, а у вези поступка прибављања услова заштите од пожара и експлозија се могу прегледати ОВДЕ.


Издавање одобрења локације

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру администартивних поступака ОВДЕ.ОДСЕК ЗА ПРЕГЛЕД ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


Давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара

Сагласност на техничку документацију се издаје у обједињеној процедури, а изузетно и ван обједињене процедуре. Такође, сагласност се даје и на измене и допуне техничке документације која садржи измене настале у току грађења објекта у односу на техничку документацију на коју је претходно прибављена сагласност.

Сврха овог поступка је провера предвиђених мера заштите од пожара и експлозије у техничкој документацији и усаглашеност са захтевима утврђеним посебним прописима, стандардима и другим актима из области заштите од пожара приликом изградње, реконструкције и доградње објеката дефинисаних чл. 33. и 34. Закона о заштити од пожара.

- Обједињена процедура

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру администартивних поступака ОВДЕ, а у вези измене и допуне техничке документације ОВДЕ.

- Ван обједињене процедуре

Изузетно, сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара се издаје ван обједињене процедуре, за објекте и радове дефинисане чл. 33. и 34. Закона о заштити од пожара који сe сматрају рударским објектима и објектима који су предмет озакоњења. Овај поступак је један од услова за окончање поступка озакоњења, односно добијање решења којим се одобрава изградња рударских објеката и извођење рударских радова.

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру администартивних поступака ОВДЕ, а у вези измене и допуне техничке документације ОВДЕ.ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕДГЛЕД СЛОЖЕНИХ ОБЈЕКАТА


Утврђивање подобности објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру администартивних поступака ОВДЕ.СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs