УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ

 

sema slika

OРГАНИЗАЦИЈА

Управа за управљање управљање ризиком и цивилну заштиту у свом саставу има:

 • Одељење за планирање и процену ризика
 • Одељење за координацију и управљање у ванредним ситуацијама
 • Одељење за јединице цивилне заштите и
 • Одељење за неексплодирана убојна средства НУС

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

Управа за управљање ризиком и цивилну заштиту обавља активности усмерене на:

 • координацију и сарадњу са министарствима, државним органима, посебним организацијама, јединицама локалне самоуправе и субјектима од посебног значаја, другим организационим јединицама МУП-а, у циљу смањења ризика од катастрофа, јачању отпорности и спремности заједнице и појединца за реаговање на последице катастрофа;

 • управљање ванредним ситуацијама и обављање стручно – административних послова за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације;

 • израду подзаконских прописа на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама из надлежности Управе;

 • координацију вршења инспекцијског надзора над јединицама локалне самоуправе и привредним друштвима и другим правним лицима у погледу спровођања прописа и законских обавеза у складу са контролним листама из надлежности Управе;

 • послове који се односе на израду и ажурирање Процене ризика од катастрофа у Републици Србији и Плана заштите и спасавања Републике Србије;

 • сарадњу са надлежним органима државне управе, другим државним органима и јединицама локалне самоуправе на изради Регистра ризика од катастрофа и зона непосредног ризика;

 • давање сагласности на процене ризика од катастрофа, планове заштите и спасавања и планове заштите од удеса за све нивое израде;

 • спровођење поступка и давање сагласности правним лицима за добијање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања;

 • спровођење поступка и давање сагласности правним лицима за добијање овлашћења за израду плана заштите од удеса;

 • вођење регистра привредних друштава и другх правних лица која производе, прерађују, користе и складиште опасне материје, а имају обавезу доношења плана заштите од удеса;

 • успостављање и вођење оперативних евиденција о штабовима за ванредне ситуације и ванредним ситуацијама на територији Републике Србије и праћење организације, начина рада и пружање стручне помоћи штабовима за ванредне ситуације на свим нивоима образовања;

 • успостављање, вођење евиденције и организација рада стручно оперативних тимова и оперативних штабова Републичког штаба за ванредне ситуације;

 • успостављање и вођење евиденције о снагама и капацитетима правних лица у складу са Одлуком о одређивању субјеката од посебног значаја Републике Србије;

 • праћење евиденције о снагама и капацитетима правних лица у складу са одлукама о одређивању субјеката од посебног значаја нижих нивоа образовања;

 • издавање овлашћења за организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања,

 • учешће представника у Комисији за провођење стручног испита за добијање лиценце за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања;

 • oрганизацију, образовање, обучавање, опремање и употребу специјализованих јединица цивилне заштите (СЈЦЗ);

 • израду планова и програма опремања СЈЦЗ, планирање мобилизације и употребе јединица цивилне заштите, контролу попуне, мобилизације и ангажовања СЈЦЗ из надлежности подручних организационих јединица Сектора, као и учешће у пословима планирања обука, вежби и тренинга СЈЦЗ;

 • праћење и контролу оперативне употребе СЈЦЗ на угроженом подручју;

 • организацију и контролу складиштења, чувања, одржавања и занављања материјално-техничких средстава која се користе за заштиту и спасавање и попуну СЈЦЗ;

 • припрему тендерске документације и учествовање у раду тендерских комисија за набавку материјално-техничких средстава за потребе попуне СЈЦЗ;

 • непосредно ангажовање на организацији и извршавању послова и задатака заштите и спасавања и задатака цивилне заштите на угроженом подручју;

 • заштиту од НУС-a који се односе на процену стања и опасности од НУС-a, извиђање, обележавање, проналажење, ископавање, обезбеђење, идентификацију, транспорт, уклањање и уништавање НУС-а;

 • организацију, формирње и координирање радом специјалистичких тимова за заштиту од НУС-а који врше њихово уклањање и уништавање на целој територији Републике Србије;

 • израду пројеката заштите од НУС-а, вршење контроле и давање сагласности на пројекте заштите од НУС-а Центра за разминирање Републике Србије;

 • издавање овлашћења за обављање одређених послова заштите од НУС-а правним лицима на територији Републике Србије;

 • припрему тендерске документације и старање о материјално-техничкој опремљености специјалистичких тимова за заштиту од НУС-а и учествовање у изради нормативних докумената (уредби, правилника, упутстава, станарда) у области заштите од НУС;

 • поред наведеног, представници Управе учествују у различитим пројектима, радним групама и комисијама, у раду оперативних штабова и стручно оперативних тимова (поплаве, снежни наноси, пожари и др), разним облицима обучавања (семинари, вежбе, обуке и др).

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs