УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ

 

Управа за управљање управљање ризиком у свом саставу има:

 • Републички центар за обавештавање (1985, 112),
 • Одељење за осматрање, обавештавање, узбуњивање и телекомуникације,
 • Одељење за управљање ризиком од техничко-технолошких удеса и терористичких напада
 • Одељење за координацију управљање ризиком од елементарних непогода

У Управи за управљање ризиком  се обављају послови који се односе на:

 • организацију изградње и развоја јединственог система управљања ризиком од елементарних непогода и других несрећа;
 • координацију и сарадња са државним органима, посебним организацијама јединицама локалне самоуправе, овлашћеним и оспособљеним правним лицима у циљу повећања ефикасности укупног рада, кроз оптимално коришћење ресурса и капацитета на предузимању превентивних мера, изради анализа и прогноза, предузимању мера заштите у случају непосредне опасности и мера заштите када наступи елементарна непогода и друга несрећа и мера ублажавања и отклањања последица;
 • имплементација Упутства о садржају и методологији израде Процене угрожености;
 • организација  израде и праћење имплементације Процене угрожености Републике Србије;
 • реализација Акционог плана Националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
 • учешће у изради дугорочног, средњорочног и краткорочног плана развоја Сектора за ванредне ситуације;
 • обављање административно - техничких и стручних послова за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације;
 • пружање стручне помоћи и праћење рада покрајинског штаба, окружних, градских и општинских штабова за ванредне ситуације;
 • примену ГИС алата (географско информационих система ) за управљање просторно оријентисаним подацима;
 • размена података од значаја за заштиту и спасавање са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације;
 • достављање прикупљених информација и анализа стања, државним органима, органима државне управе и Републичком штабу за ванредне ситуације;
 • организацију и координацијu изградње и развоја система осматрања, обавештавања, раног упозоравања, узбуњивања телекомуникација, информатике и заштите информација (криптозаштите);
 • имплементација јединственог европског броја за хитне службе 112 на територији Републике Србије;
 • мере за непрекидно функционицање телекомуникационог и информатичког обезбеђења и заштите информација за потребе руковођења, координацију акција заштите и спасавања и  функционисања Сектора за ванредне ситуације;
 • прикупљање, обраду и анализу података о елементарним непогодама и другим несрећама и последицама;
 • сарадњу са Националним тренинг центром из надлежности Управе у спровођењу обука из надлежности Управе;
 • израда Регистра о привредним друштвима и другим правним лицима који управљају опасним материјама, односно власника објеката који су угрожени са аспекта терористичких напада;
 • учешће и изради Планова заштите и спасавања на националном нивоу;
 • давање сагласности на Планове заштите од удеса привредних друштава и других правних лица;
 • давање мишљења корисницима високих брана на пројектну документацију система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања;
 • организацију и спровођење обавештавања о удесима са прекограничним ефектима;
 • праћење и спровођење активности – изради извештаја о анализи примене конвенција и директива из области заштите и спасавања;
 • израду пројектних задатака за пројекте из надлежности Управе за управљање ризиком који се финансирају из Буџета и фондова ЕУ; 
 • праћење прописа ЕУ из области ванредних ситуација и учествовање у хармонизацији националних прописа са прописима ЕУ који се односе на област ванредних ситуација;
 • сарадњу са другим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова, Министарствима, посебним организацијама, правним лицима, научним и другим институцијама и осталим субјектима из области управљања ризиком;
 • сарадња у реализацији послова са организационим јединицама Сектора из области управљања ризиком,
 • успостављање и вођење јединствене информационе базе података о елементарним непогодама и другим несрећама;
 • израда нацрта и обезбеђење примене законских прописа и подзаконских прописа;
 • инспекцијски надзор из делокруга надлежности Управе.

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати