УПРАВА ЗА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ

Организовање рада Управе и унутрашњих организационих јединица ради благовременог и законитог вршења послова контроле рада ватрогасних и спасилачких једница, ватрогасних јединица правних лица и добровољних ватрогасних јединица , као и њихово координирано деловање у случају већих ванредних догађаја. Директно утиче на рад подручних организационих јединица Сектора на ватрогасно спасилачким пословима за унапређење њиховог рада. Најзначајнији задаци Управе се препознају кроз организацију и координацију рада ватрогасно-спасилачких јединица, материјално техничко опремање јединица, унапређење спремности ватрогасно-спасилачких јединица за реаговање на ванредне догађаје, руковођење активностима јединица у ванредним догађајима већих размера, израда предлога закона и подзаконских аката, надзор над радом добровољних ватрогасних друштава, образовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите и уништавање експлозивних остатака рата

Ватрогасно-спасилачке јединице (ВСЈ) прве реагују у случају настанка ванредног догађаја у циљу спасавања живота и здравља људи, материјалних и културних добара и заштите животне средине. У садејству са другим релевантним чиниоцима учествује у отклањају последица насталог ванредног догађаја. Управе за ванредне ситуације у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу у свом саставу имају ватрогасно-спасилачке бригаде. Одељења за ванредне ситуације у свом саставу имају ватрогасно-спасилачке батаљоне. Од 2017. године врши се селекција, обука, опремање и пријем нових припадника. На територији Републике Србије у оквиру ватрогасно – спасилачких јединица организовани су специјалистички тимови за спасавање и рад на води и за спасавање из рушевина. Поред тога, ватрогасци – спасиоци пролазе кроз посебан вид обуке за техничке интервенције у саобраћају и за реаговање са опасним материјама. Ватрогасно – спасилачке јединице сарађују са другим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова (Хеликоптерска јединица, Жандармерија, САЈ), другим министарствима, Војском Србије и службама уколико постоји потреба за њиховим учешћем у циљу заједничког одговора у ванредним ситуацијама. ВСЈ пружају међународну помоћ у случају настанка елементарних непогода и других несрећа ван територије Републике Србије, по захтеву страних земаља, а у складу са потписаним међународним споразумима. Поред дела реаговања, значајна пажња се посвећује и превентивном ангажовању кроз спровођење јавно-показних вежби и едукацију грађана, реализацију акције „Ватрогасац у школи“ и реализацију Програма „Основи безбедности деце“. У складу са Законом о добровољном ватрогаству Управа врши надзор над радом добровољних ватрогасних друштава и врши обуку припадника добровољних ватрогасних јединица у добровољним ватрогасним друштвима.

Цивилна заштита је Законом о смањењу ризика и управљању ванредним ситуацијама, дефинисана као организовани систем чија је основна делатност заштита и спасавање и отклањање последица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа других већих опасности која могу угрозити становништво, материјална и културна добра и животну средину у миру, ванредном и ратном стању. врши формирање и опремање специјализованих јединица цивилне заштите. Јединице цивилне заштите образују се, опремају и оспособљавају као оперативне снаге за извршавање мера цивилне заштите. Јединице цивилне заштите су јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите.

У оквиру Управе постоји посебно Одељење за заштиту од експлозивних остатака рата (ЕОР) које свакодневно врши уништавање експлозивних остатака рата.

UVSJ
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs