ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ПРИ КОРИШЋЕЊУ ОБЈЕКТА

upre
upreupreupre

Одељење за инспекцијски надзор је перманентно присутно и укључено у све процесе рада из своје надлежности, уз постизање свеобухватног инспекцијског надзора.

Одељење за инспекцијски надзор има за циљ да контролом надзираних субјеката, кроз утврђене недостатке и неправилности, налагањем мера, повећа свест о одговорности, те на тај начин омогући смањење могућности настанка штетних последица.

Због тога је важно усмеравање инспекцијских надзора ка субјектима који су најризичнији и који могу узроковати највеће штетне последице у случају настанка пожара. Записници о инспекцијском надзору треба да пруже реалну слику о поступању надзираних субјеката и стању спровођења превентивних мера у складу са законом и подзаконским регулативом.

Како би постигли жељене циљеве у инспекцијском надзору Одељење за инспекцијски надзор континуирано ради на следећим задацима:

  1. уврђивање ризика према угрожености од пожара у свим објектима надзираних субјеката,
  2. утврђивање одговарајуће организације и предузимање мера потребних за успешно функционисање и спровођење заштите од пожара,
  3. стручно усавршавање и проширивање знања и способности инспектора,
  4. саветодавне активности са субјектима заштите од пожара, као и организационим јединицама по линији рада, а ради усклађивања поступања инспекције у надзору.

Ризик представља вероватноћу настанка пожара чија би се последица могла негативно одразити на постизање циљева друштва. Сходно утврђеном ризику надзирани субјекти су у обавези да изврше организацију заштите од пожара према угрожености од пожара. Ризик се исказује у категоријама (I, II, III) као: високи, повећани и извесни.

Утврђивање ризика диктира периодичност прегледа и избор субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор.

У складу са законом неопходна је одговарајућа организација и предузимање мера потребних за успешно функционисање и спровођење заштите од пожара и експлозија. Организација спровођења превентивних мера заштите од пожара, обезбеђивање техничке опремљености, обезбеђивање потребних броја лица стручно оспособљених за спровођење превентивних мера заштите од пожара, као и обезбеђивање адекватне опреме и уређаја за гашење пожара су од кључног значаја за спровођење заштите од пожара и експлозија.

Стална обавеза инспектора да се перманентно усвршава, проширује знања, вештине и способности, треба да повећа квалитет надзора и скраћење времена неопходног за обављање појединих инспекцијских контрола. Усавршавање треба позитивно да делује и допринесе квалитету рада инспекције. Редовни и ванредни инспекцијски надзори организационих јединица који се могу планирати врше се према годишњем плану инспекцијског надзора.

Приликом вршења инспекцијског надзора користи се контролна листа у складу са категоријом објекта у коме се врши надзор. Контролне листе можете видети ОВДЕ.

Годишњи план инспекцијског надзора и извештајe о раду можете видети ОВДЕ.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs