Полагање стручног испита и услови за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара

У складу са Чланом 32. и 38. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15) и Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара ("Службени гласник РС" бр. 21/12) Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова организује и спроводи полагање стручних испита за добијање лиценци. Организује се полагање две врсте стручног испита:

а. Стручног испита за добијање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара, и

б. Стручног испита за добијање лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара. У оквиру посебних система и мера заштите од пожара закон разликује шест делатности:

  1. Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система
  2. Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система
  3. Израда пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара и извођење ових система
  4. Израда анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина и експлозивних материја
  5. Пројектовање и извођење електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама) и експлозивима
  6. Пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте.
У зависности од специфичности струке (електро, машинска и др.) кандидат у оквиру посебних система може пријавити једну или више делатности. Пријаве са потребном документацијом предати лично или поштом на адресу писарнице МУПа.
Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације
Управа за превентивну заштиту
Булевар Зорана Ђинђића 104
Београд-Нови Београд.

Потребна документа:

I Стручни испит за добијање Лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара

- Пријава (Образац 1.)
- Очитана личнa картa или оверена фотокопија личне карте (ако је лична карта без чипа)
- Оверена фотокопија дипломе
- Фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара са високом стручном спремом
- Доказ о уплати трошкова испита (оригинал уплатница или извод са печатом банке код оnline плаћања)

II Стручни испит за добијање Лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара

- Пријава (Образац 1.) у којој је потребно навести све делатности за које кандидат конкурише - дојава, детекција и др.
- Очитана личнa картa или оверена фотокопија личне карте (ако је лична карта без чипа)
- Оверена фотокопија дипломе
- Фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара са високом стручном спремом
- Доказ о уплати трошкова испита

* у пријави је потребно навести и контакт телефон и е-mail адресу

Трошкови стручног испита

Накнада трошкова стручног испита износи осам дневница за службено путовање у земљи које се одређују на основу Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", број 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015 74/221 И 119/23). Овај износ се уплаћује на рачун сопствених прихода Министарства и укупно износи 8000,00 динара.

Уплатилац: Име и презиме кандидата
Сврха уплате: Накнада трошкова стручног испита за добијање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара (уколико фирма плаћа за кандидата, обавезно навести име кандидата)
Прималац: Министарство унутрашњих послова РС
Износ: 8000,00
Рачун број: 840-47849-44
Позив на број: 10600-74232169

односно:

Уплатилац: Име и презиме кандидата
Сврха уплате: Накнада трошкова стручног испита за добијање лиценце за пројектовање и извођење посебних система (уколико фирма плаћа за кандидата, обавезно навести име кандидата)
Прималац: Министарство унутрашњих послова РС
Износ: 8000,00
Рачун број: 840-47849-44
Позив на број: 10600-74232169

*(уколико фирма плаћа за кандидата у одељку „Сврха уплате“ обавезно навести име кандидата)

**(износ за уплату је променљив и мора бити усаглашен са одредбама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника)

Лиценце

Лиценца за израду Главног пројекта заштите од пожара и лиценца за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара се издаје на основу писаног захтева лица које испуњава прописане услове за добијање лиценце. Услови су прописани члановима 32. и 38. Закона и члановима 11. и 12. Правилника.

Потребна документа:

1) Захтев (образац 5).
2) Фотокопија радне књижице / извод из Централног регистра социјалног осигурања
3) Потврда предузећа, односно другог правног лица, да је кандидат радио минимум 5 година на пословима пројектовања, односно извођења система и мера заштите од пожара - ако је у питању издавање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара, односно минимум 3 године - ако је у питању издавање лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара
4) Доказ (уплатница) о измиреним трошковима административне таксе за издавање лиценце:

Уплатилац: Име и презиме кандидата
Сврха уплате: РАТ за лиценцу (ако је предузеће уплатилац, навести име и презиме запосленог за којег је уплаћена такса)
Прималац: Буџет РС МУП
Износ: 3.940,00
Рачун број: 840-742221843-57
Позив на број: 59-013

Информације:
011/2741188, радним данима од 8 до 15 часова
е-mail: sanja.perovic@mup.gov.rs

 

Образац 1 Образац 5

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11070 Нови Београд +381(0)11/ 2741-102
овде нам можете писати