01. август 2018. године - Београд

 

Полагање стручног испита и услови за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара

У складу са Чланом 32. и 38. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15) и Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара ("Службени гласник РС" бр. 21/12) Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова организује и спроводи полагање стручних испита за добијање лиценци. Организује се полагање две врсте стручног испита:

а. Стручног испита за добијање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара, и

б. Стручног испита за добијање лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара. У оквиру посебних система и мера заштите од пожара закон разликује шест делатности:

  1. Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система
  2. Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система
  3. Израда пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара и извођење ових система
  4. Израда анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина и експлозивних материја
  5. Пројектовање и извођење електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама) и експлозивима
  6. Пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте.
У зависности од специфичности струке (електро, машинска и др.) кандидат у оквиру посебних система може пријавити једну или више делатности. Пријаве кандидата и пратећу документацију слати на адресу Сектор за ванредне ситуације, Ул. омладинских бригада 31. 11070,Нови Београд.

Потребна документа:

I Стручни испит за добијање Лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара

- Пријава (Образац 1.)
- Очитана личнa картa или оверена фотокопија личне карте (ако је лична карта без чипа)
- Оверена фотокопија дипломе
- Фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара са високом стручном спремом
- Доказ о уплати трошкова испита (оригинал уплатница или извод са печатом банке код оnline плаћања)

II Стручни испит за добијање Лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара

- Пријава (Образац 1.) у којој је потребно навести све делатности за које кандидат конкурише - дојава, детекција и др.
- Очитана личнa картa или оверена фотокопија личне карте (ако је лична карта без чипа)
- Оверена фотокопија дипломе
- Фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара са високом стручном спремом
- Доказ о уплати трошкова испита

* у пријави је потребно навести и контакт телефон и е-mail адресу

Трошкови стручног испита

Накнада трошкова стручног испита износи осам дневница за службено путовање у земљи које се одређују на основу Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", број 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015). Овај износ се уплаћује на рачун сопствених прихода Министарства и укупно износи 1200,00 динара.

Уплатилац: Име и презиме кандидата
Сврха уплате: Накнада трошкова стручног испита за добијање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара (уколико фирма плаћа за кандидата, обавезно навести име кандидата)
Прималац: Министарство унутрашњих послова РС
Износ: 1200,00
Рачун број: 840-47849-44
Позив на број: 10600-74232169

односно:

Уплатилац: Име и презиме кандидата
Сврха уплате: Накнада трошкова стручног испита за добијање лиценце за пројектовање и извођење посебних система (уколико фирма плаћа за кандидата, обавезно навести име кандидата)
Прималац: Министарство унутрашњих послова РС
Износ: 1200,00
Рачун број: 840-47849-44
Позив на број: 10600-74232169

*(уколико фирма плаћа за кандидата у одељку „Сврха уплате“ обавезно навести име кандидата)

**(износ за уплату је променљив и мора бити усаглашен са одредбама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника)

Лиценце

Лиценца за израду Главног пројекта заштите од пожара и лиценца за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара се издаје на основу писаног захтева лица које испуњава прописане услове за добијање лиценце. Услови су прописани члановима 32. и 38. Закона и члановима 11. и 12. Правилника.

Потребна документа:

1) Захтев (образац 5).
2) Фотокопија радне књижице / извод из Централног регистра социјалног осигурања
3) Потврда предузећа, односно другог правног лица, да је кандидат радио минимум 5 година на пословима пројектовања, односно извођења система и мера заштите од пожара - ако је у питању издавање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара, односно минимум 3 године - ако је у питању издавање лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара
4) Доказ (уплатница) о измиреним трошковима административне таксе за издавање лиценце:

Уплатилац: Име и презиме кандидата
Сврха уплате: РАТ за лиценцу (ако је предузеће уплатилац, навести име и презиме запосленог за којег је уплаћена такса)
Прималац: Буџет РС МУП
Износ: 3.310,00
Рачун број: 840-47849-44
Позив на број: 85-74232132

Информације:
011/2741-223, радним данима од 8 до 15 часова
е-mail: kristina.milosevic@mup.gov.rs

 

Образац 1 Образац 5

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати