ДЕЛАТНОСТ
Сектора за ванредне ситуације

 

Сектор за ванредне ситуације настоји да изгради, одржи и унапреди способност читаве нације како да превентивно делује на ризике, тако и да одговори на изазове и ублажи последице од различитих катастрофа које могу погодити наш регион. Он обједињује све постојеће ресурсе у заштити, спасавању и реаговању у ванредним ситуацијама.

Од 2006. године организована је модерна Служба која поред ватрогасаца-спасилаца у свом саставу има и Управе које се баве превентивном заштитом, управљањем ризицима и цивилном заштитом. Велики труд улаже се у побољшање организације, јачање људских капацитета и снабдевање опремом у циљу подизања безбедности и смањања броја жртава и материјалне штете.

Оперативну срж Сектора чине припадници оперативних ватрогасно-спасилачких јединица. У сваком моменту њих 3.000 је спремно да пружи свој максимум у заштити и спасавању грађана у Републици Србији. Несреће у различитим видовима - пожари, поплаве, земљотреси, клизишта, хемијски акциденти – могу се догодити свуда, у сваком моменту и без упозорења, стога је приоритет Сектора висока професионалност и могућност благовременог реаговања. Сектор за ванредне ситуације поред основних ватрогасно-спасилачких јединица има и специјалистичке тимове за спасавање у случају земљотреса, поплава, саобраћајних несрећа и за спасавање у случају техничко-технолошких и удеса са опасним материјама.

Сектор за ванредне ситуације обавља послове нормативне, управне, организационо-техничке, превентивне, превентивно-техничке, образовне, информативно-васпитне и друге природе за организовње, планирање, спровођење, контролу мера заштите животне средине, здравља и материјалних добара грађана, очување услова неопходних за живот и припремање за превладавање ситуације у условима пожара, елементарних непогода техничких и технолошких несрећа, дејства опасних материја и других стања, опасности већих размера које могу да угрозе здравље и животе људи и животну средину или да проузрокују штету већег обима и пружање помоћи код отклањања последица (смањивање и санацију) проузрокованих у ванредним ситуацијама, а посебно: израде и предлагање закона, норматива и препорука који испуњавају захтеве Европске уније у области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у циљу потпуног правног уређивања за обављање послова; успостављање институционалних, организационих и персоналних услова за спровођење заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; преузимање превентивних мера ради спречавања избијања пожара и ублажавања последица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и сл. као и превенција у циљу спречавања угрожавања здравља грађана услед дејства опасних материја и других стања опасности; врши стручно оспособљавање припадника организационих јединица на пословима делокруга Сектора (Управе и Одељења), и др.

Седиште Сектора за ванредне ситуације у свом саставу има:

  • Биро начелника Сектора,
  • Управу за превентивну заштиту,
  • Управу за ватрогасно-спасилачке јединице,
  • Управу за управљање ризиком,
  • Управу за цивилну заштиту, и
  • Национални центар за ванредне ситуације.

На локалном нивоу, Сектор има 27 организационох јединица:

  • четири Управе за ванредне ситуације у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, и
  • 23 Одељења за ванредне ситуације и то у Бору, Ваљеву, Брању, Јагодини, Кикинди, Панчеву, Сремској Митровици, Ужицу, Шапцу, Краљеву, Лесковцу, Новом пазару, Пироту, Пожаревцу, Прокупљу, Чачку, Пријепољу, Смедереву, Суботици, Сомбору, Зајечару и Зрењанину.

Биро начелника Сектора у свом саставу има Одељење за опште правне послове, Одељење за здравствено-психолошку превенцију и Одсек за међународне односе и координацију међународне помоћи.

Управа за превентивну заштиту у свом саставу има: Одељење за спровођење превентивних мера при изградњи објеката, Одељење за спровођење превентивних мера при коришћењу објеката и Одељење за контролу промета и превоза опасних материја.

Управа за ватрогасно-спасилачке јединице у свом саставу има: Одељење за материјално – техничко опремање ватрогасних-спасилачких јединица и Одељење за контролу рада ватрогаснo-спасилачких јединица.

Управа за управљање ризиком у свом саставу има: Републички центар за обавештавање (112), Одељење за осматрање, обавештавање, узбуњивање и телекомуникације, Одељење за управљање ризиком од технолошких удеса и терористичких напада, Одељење за управљање програмима и пројектима и Одељење противградне заштите.

Управа за цивилну заштиту у свом саставу има Одељење за оперативно организацијоне послове цивилне заштите, Одељење за стратешко планирање и координацију, Одељење за техничку подршку и Одељење за НУС.

Национални тренинг центар за ванредне ситуације у свом саставу има Одељење за специјалистичку обуку и усавршавање припадника Сектора и Одељење за обуку цивилне заштите.

Управа за ванредне ситуације у Београду у свом саставу има: Одељење за спровођење превентивних мера при изградњи објеката, Одељење за спровођење превентивних мера при коришћењу објеката, Одељење за управљање ризиком и цивилну заштиту, Одсек за управне послове, Одсек за техничку заштиту и увиђаје, Одсек за контролу промета и превоза опасних материја и Ватргасно спасилачку бригаду.

Управе за ванредне ситуације у Новом Саду, Крагујевцу и Нишу у свом саставу имају Одељење за превентивну заштиту, Одељење за управљање ризиком и цивилну заштиту и ватрогасно-спасилачку бригаду.

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs