ОДЕЉЕЊЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Одељења за координацију и управљање у ванредним ситуацијама обавља послoве:


  • Координације, праћења рада и пружања стручне помоћи штабовима за ванредне ситуације на свим нивоима образовања и обавља стручно–административне послове за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације;

  • Успоставља, ажурираа и развија апликацију Јединствена информациона база података о људским и материјално-техничким ресурсима субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (База);

  • Израђује предлоге за одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у Републици Србији, дефинише њихове задатаке у заштити и спасавању и припрема све документе неопходне за реализацију задатака;

  • Организује и координира срадњу на изради Регистра ризика од катастрофа;

  • Израђује инструкције за поступање и тражење помоћи од стране субјеката и снага система у ванредној ситуацији;

  • Учествује у припреми и реализацији обука субјеката и снага система (штабови, команданти и начелници штабова и др.) и организује, припрема и реализује вежбе штабова за ванредне ситуације;

  • Успоставља и ажурира друге евиденције субјеката и снага система смањања ризика од катастрофа и управљања ванредним сиутацијама.


Одељење за координацију и управљање у ванредним ситуацијамау свом саставу има:

  1. Одсек за координацију рада штабова и евидентирање ванредних ситуација и
  2. Одсек за припрему и ангажовање субјеката од посебног значаја

Одсек за координацију рада штабова и евидентирање ванредних ситуација обавља стручне и административе послове за потребе организовања редовних и ванредних седница Републичког штаба за ванредне ситуације (припрема позиве члановима, материјале, анализе, извештаје, информације, закључаке, израду предлога, докумената штаба, закључака којима се формирају оперативни штабови и стручно-оперативни тимови); прати рад, координира и пружа стручну помоћ штабовима за ванредне ситуације свих нивоа образовања, прати реализацију закључака донетих на седницама штаба; води евиденцију и ажурира податаке о штабовима, стручно-оперативним тимовима и оперативним штабовима, командантима, начелницима, члановима, одржаним седницама, проглашеним и укинутим ванредним ситуацијама на територији Републике Србије.

Одсек за припрему и ангажовање субјеката од посебног значаја обједињује, евидентира и ажурира све податке који се односе на субјекте од посебног значаја одређенх Републичком одлуком, даје предлоге за измену одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у Републици Србији; дефинише задатаке у заштити и спасавању и уговара реализацију истих са субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање из Републичке одлуке; ажурира и унапређује садржај Базе података о људским и материјално-техничким ресурсима субјеката од посебног значаја; поступа по захтевима штабова за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе за помоћ у роби, енергентима, механизацији и другим средствима у случају ванредне ситуације.СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs