ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕЕКСПЛОДИРАНА УБОЈНА СРЕДСТВА
Одељење за неексплодирана убојна средства - НУС обавља послове:


  • Заштите од НУС-a који се односе на процену стања и опасности од НУС-a, извиђање, обележавање, проналажење, ископавање, обезбеђење, идентификацију, транспорт, уклањање и уништавање НУС-а;

  • Организује, формира и координира радом специјалистичких тимова за заштиту од НУС-а који врше њихово уклањање и уништавање на целој територији Републике Србије;

  • Израђује пројекте заштите од НУС-а, врши контролу и даје мишљење на пројекте заштите од НУС-а Центра за разминирање Републике Србије;

  • Издаје Овлашћења за обављање одређених послова заштите од НУС-а правним лицима на територији Републике Србије;

  • Припрема тендерску документацију и стара се о материјално-техничкој опремљености специјалистичких тимова за заштиту од НУС-а и учествује у изради нормативних докумената (уредби, правилника, упутстава, стандaрда) у области заштите од НУС.


Одељење за неексплодирана убојна средства у свом саставу има:

  1. Одсек за оперативне послове НУС-а и
  2. Одсек за пројектовање, контролу и извиђање НУС-а.

Одсек за оперативне послове НУС-а бави се пословима уклањања и уништавања случајно пронађених НУС-а пријављених од стране грађана. Практично врши планирање активности и оперативно организовање и координира рад специјалистичких тимова за заштиту од НУС-а. Поред тога, врши уништавање НУС-а пронађених током реализације пројеката системског чишћења НУС-а са загађених површина. Врши разоружавање (скидање упаљача) на авио-бомбама велике разорне моћи, њихово уклањање, транспорт и уништавање. Води евиденције и базе података о уклоњеним и уништеним НУС и о ативностима спацијалистичких тимова на терену.

Одсек за пројектовање, контролу и извиђање НУС-а припрема и израђује пројекте заштите од НУС-а, контролише њихову реализацију, даје мишљење на пројекте Центра за разминирање РС. Решава по захтевима правних лица за Овлашћење за обављање одрађених послова заштите од НУС и води евиденцију о томе.СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs