Контролне листе


Контролне листе у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15), су документи који садрже списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена. Контролне листе нису непроменљиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да их мења и допуњава. Контролне листе се примењују у поступку инспекцијског надзора. Сврха објаве истих јесте превенција, едукација и информација надзираним субјектима да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта треба да ураде да би своје поступање ускладили са прописима. По завршетку инспекцијског надзора, контролна листа чини саставни део записника.


 

.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs