УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ


ПОСЛОВИ УПРАВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ:


 • Координација и сарадња са министарствима, државним органима, посебним организацијама, јединицама локалне самоуправе и субјектима од посебног значаја, другим организационим јединицама МУП-а, у циљу смањења ризика од катастрофа, јачању отпорности и спремности заједнице и појединца за реаговање на последице катастрофа предузимајући превентивне мере ради спречавања и ублажавања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа;

 • Управљање и координација радом органа у заштити и спасавању у ванредним ситуацијама као и у време отклањања последица изазваних ванредним догађајима и ванредним ситуацијама;

 • Координација у изради и/или ажурирању Процене ризика од катастрофа Републике Србије, Националног плана смањења ризика од катастрофа, Плана заштите и спасавања Републике Србије, Стратегије смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, Регистра ризика и Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и пратећих подзаконских прописа;

 • Управљање ванредним ситуацијама и праћење функционисања штабова на свим нивоима образовања;

 • Припремање предлога за одређивање субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање, дефинисање и уговарање њихових задатака у заштити и спасавању;

 • Успостављање и ажурирање евиденција о људским и материјално-техничким ресурсима и других евиденција субјеката и снага система смањања ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;

 • Евидентирање и ажурирање података о привредним друштвима и правним лицима која рукују опасним супстанцама, издатим сагласностима на процене ризика од катастрофа и ажурирање других регистара, анализа и извештаја у циљу смањења ризика од катастрофа;

 • Спровођење управног поступкa за издавање решења о сагласности на процене ризика од катастрофа, планове заштите и спасавања и планове заштите од удеса за све нивое израде;

 • Спровођење поступака за давање Овлашћења правним лицима за:
  - израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања,
  - израду плана заштите од удеса и
  - организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за добијање лиценце за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања;

 • Организовање комисије за спровођење стручног испита за добијање лиценце за израду процене угоржености и планова заштите и спасавања;

 • Спровођење инспекцијског надзора над јединицама локалних самоуправа и привредним друштвима и другим правни лицима, у циљу контроле примене Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, прописаним контролним листама, као и над правним лицима којима су издата овлашћења са циљем да подстакне превентивно деловање субјеката система смањења ризика и управљања ванредним ситуацијама и тиме директно утиче на повећање безбедности и спремност целокупног друштва да правовремено одговори на све опасности и катастрофе које оне узрокују;

 • Фомирање, обучавање, опремање и ангажовање специјализованих јединица цивилне заштите (СЦЈЗ) и израда планова њиховог опремања;

 • Планирање мобилизације и употребе јединица цивилне заштите и контрола попуне, мобилизације и ангажовања специјализованих јединица цивилне заштите;

 • Aнгажовање на организовању и извршавању послова и задатака заштите и спасавања и задатака цивилне заштите на угроженом подручју;

 • Обезбеђивање, организовање и контрола складиштења, чувања, одржавања и занављања материјално-техничких средства за потребе заштите и спасавања;

 • Континуирано реализовање активности на извиђању, проналажењу, обележавању, ископавању, уклањању, транспорту, складиштењу и уништавању експлозивних остатака рата (ЕОР односно НУС – неексплодирана убојна средства);

 • Припремање Пројекта заштите од ЕОР и контролa њихове реализације и давање мишљења на Пројекте које изађује Центар за разминирање РС;

 • Издавање Овлашћења правним лицима за обављање одређених послова заштите од ЕОР;

 • Сарадња са надлежним структурама МУП-а, Војске Србије, Центра за разминирање и органима локалне самоуправе, по питању организације заштите од ЕОР и изради националних стандарда за заштиту од ЕОР и других подзаконских аката из ове области.


СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs