ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

 

Последњих година активности Сектора за ванредне ситуације (до 25. јуна 2009. године Сектор за заштиту и спасавање) су биле усмерене ка институционалном јачању капацитета Сектора и јачању позиција Сектора на националном и међународном нивоу.

Најважнији корак Сектора ка успостављању интегрисаног система заштите и спасавања, и управљања у катастрофама је био усвајање новог законског оквира у овој области. Дана 29. децембра 2009. године, Народна Скупштина Републике Србије усвојила је Закон о ванредним ситуацијама. У складу са овим законом, Сектор координира активности свих државних институција које се баве ванредним ситуацијама. Истог дана је Народна Скупштина усвојила Закон о заштити од пожара. Такође усвојен је велики број подзаконских аката.

Закон о ванредним ситуацијама Закон о заштити од пожара

Било је изузетно важно да нови закони буду усвојени с обзиром на то да су закони који су до тог тренутка били на снази усвојени пре више од 20 година. Новим законом ближе се уређује заштита и спасавање људи, материјалних и других добара у ванредним ситуацијама; начин организовања, управљања, руковођења и координације у активностима заштите и спасавања; права, обавезе, оспособљавање и усавршавање учесника у заштити и спасавању као и надзор над спровођењем овог закона.

У складу са новим Законом о ванредним ситуацијама усвајена је Национална стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и Стратегија заштите од пожара, а следи и израда Процене угрожености и Планова заштите и спасавања.

Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Стратегија заштите од пожара

У децембру 2010. године усвојена је Уредба о формирању штабова за ванредне ситуације. У складу са  уредбом, командант Републичког штаба за ванредне ситуације је министар унутрашњих послова, док су чланови штаба министри/државни секретари осталих релевантних министарстава и представници јавних предузећа и научно-истраживачких институција. Републички штаб редовно заседа. С обзиром на то да је Штаб стално тело, он је преузео улогу Националне платформе за смањење ризика од катастрофа у складу са препорукама Уједињених Нација.

Национална платформа за смањење ризика од катастрофа обично је национални савет или форум који окупља више различитих, претежно националних, кључних актера. Она заступа и промовише смањење ризика од катастрофа на свим нивоима, од локалног до националног и међународног, и кроз координисани приступ стручном анализом приоритетних тема и области, саветује и предлаже заједничке акције и мере кроз један партиципативни процес доношења одлука. Циљ Националне платформе је да допринесе успостављању и развоју свеобухватног националног система смањења ризика од катастрофа, a у зависности од потреба и могућности сваке земље појединачно.

 

Списак усвојених закона и подзаконских аката у вези ванредних ситуација и заштите од пожара

 

ЗАКОН о ванредним ситуацијама „Службени гласник РС“, бр. 111 од 29. децембра 2009, 92 од 7. децембра 2011, 93 од 25. септембра 2012. године

ЗАКОН о заштити од пожара „Службени гласник РС“, број 111 од 29. децембра 2009. године

ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању Српско – Руског хуманитарног центра – Међународни уговори бр.6/12 од 24. децембра 2012. године

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА заштите и спасавања у ванредним ситуацијама "Службени гласник РС", број 86 од 18.новембра 2011. године

СТРАТЕГИЈА заштите од пожара "Службени гласник РС", број  21 од 21.03.2012. године

УПУТСТВО о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама „Службени гласник РС“, број 18/2017.

УРЕДБA о спровођењу евакуације "Службенигласник РС", број 22 од 31.марта 2011. године

УРЕДБA о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама "Службени гласник РС", број 8 од 11. фебруара 2011. године

УРЕДБA о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа "Службени гласник РС", број 3 од 24. јануара 2011. године

УРЕДБA о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације „Службени гласник РС“, број 98 од 24. децембра 2010. године

УРЕДБA о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ „Службени гласник РС“, број 98 од 24. децембра 2010. године

УРЕДБA о ангажовању ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања права на накнаду за коришћење истих – послата Влади на усвајање „Службени гласник РС“, број  10/13 од 30.01.2013. године

УРЕДБA о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара "Службени гласник РС", број 76 од 22.октобра 2010. године

ПРАВИЛНИК о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне заштите "Службени гласник РС", број 26 од 15.04.2011. године

ПРАВИЛНИК о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације "Службени гласник РС", бр. 14 од 4. марта 2011, 28 од 26.04. 2011. године

ПРАВИЛНИК о садржају информација о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса - Сл.гласник бр. 18 од 9.3.2012. године

ПРАВИЛНИК о начину утврђивања вредности грађевинског дела објеката и начину обрачуна накнаде за склоништа „Службени гласник РС“, број 78 од 10. августа 2012. године

ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају плана заштите од удеса „Службени гласник РС“, број 82 од 22. августа 2012. године

ПРАВИЛНИК о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину -„Сл.гласник РС“ бр. 08/13 од 24.01.2013. године

ПРАВИЛНИК о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за процену ризика –„Сл.гласник РС“ бр. 08/13 од 24.01.2013. године.

Информација Образац 1

ПРАВИЛНИК о обучавању, наставним плановима  програмима и нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите  - „Сл.гласник РС“ бр. 08/13 од 24.01.2013. године

ПРАВИЛНИК о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција, специјалности и личној карти припадника цивилне заштите – „Сл.гласник РС“ бр. 13/13 од 08.02.2013. године

ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају Плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију „Службени гласник РС“, број 73 од 12.10. 2010. године

ПРАВИЛНИК o oрганизовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожaра  "Службени гласник РС", број 92 од 7.12.2011. године

ПРАВИЛНИК о минималном броју ватрогасаца и техничкој опреми и обучености професионалних ватрогасних јединица  „Службени гласник РС“, бр.18 од 09.03.2012. године

ПРАВИЛНИК о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара „Службени гласник РС“, бр.92 од 5.децембра 2010, 86 од 18.11. 2011. године

ПРАВИЛНИК о полагању стручног испита и условима за добијање лиценца и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара  „Службени гласник РС“, бр.21 од 21.03. 2012. године

Информацију о полагању стручног испита и услове за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара можете пронаћи у првом документу.

Информација

ПРАВИЛНИК о садржају евиденције, начину њиховог вођења и периодичности прегледа правних лица свих категорија угрожености од пожара „Службени гласник РС“, број 87/2012-4 од 22.08. 2012. године

ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања посебног стручног испита за инспекторе заштите од пожара - „Сл.гласник РС“ бр. 08/13

ОДЛУКA о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације - донета на заседању седнице Владе одржаној 02.08.2012. године.

ОДЛУКA о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији "Службени гласник РС", број 36 од 27.05. 2011. године

ОДЛУКА о оснивању Буџетског фонда за ванредне ситуације „Службени гласник РС“, број  од 16. децембра 2010. године

 

 

* Више о законској регулативи из домена Министарства унутрашњих послова можете пронаћи на званичној интернет страни Министарства.

 

.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs