ОДСЕК ЗА НАДЗОР ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ И ПРОИЗВОДЊУ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА


Инспекцијски надзор

Инспекцијски надзор из области заштите од пожара и експлозија врши се у наменској индустрији и осталим објектима од значаја за Републику Србију као и у објектима у којима се производе експлозивне материје.

Инспекцијски надзори се врше као редовни, ванредни, допунски и контролни.

Ванредни инспекцијски надзор врши се када је неопходно да се, сагласно делокругу инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, животну средину, биљни или животињски свет, односно ризик по живот и здравље људи и угрожавање материјалних добара као и угрожавање животне средине сведе на најмању могућу меру и пожар ограничи на самом месту избијања, као и када се после доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан и када се поступа по представци правног или физичког лица.

Ванредан инспекцијски надзор по захтеву надзираног субјекта може бити утврђујући, који се врши када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова након чијег испуњења надзирани субјекат стиче право за почетак рада или обављања делатности, вршења активности или остваривање одређеног права, у складу са посебним законом, или потврђујући, који се врши када надзирани субјекат поднесе захтев да се потврди законитост и безбедност поступања у вршењу одређеног права или извршењу одређене обавезе, односно у његовом пословању.

Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршења мера које су предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора, по записнику и по решењу.

Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности или поводом захтева надзираног субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а које нису утврђене у редовном, ванредном, или контролном инспекцијском надзору.


Категоризација објеката, делатности и земљишта према категорији угрожености од пожара

Министарство по службеној дужности или по захтеву странке врши разврставање објеката, делатности и земљишта у категорију угрожености од пожара у циљу одговарајуће организације и предузимање мера потребних за успешно функционисање и спровођење мера заштите од пожара у зависности од технолошког процеса који се у њима одвија, врсти и количини материјала који се производи, прерађује или складишти, врсте матерјала употребљеног за изградњу објеката, значаја и величине објеката и врсте биљног покривача. При разврставању објеката, делатности и земљишта орган се води критеријумима предвиђеним Уредбом о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара ("Службени гласник РС", број 76 од 22. октобра 2010.)

Поступак категоризације подразумева теренски инспекцијски надзор, попуњавање О-1 обрасца, а на основу кога се сачињава Записник и доноси Решење о разврставању правног субјекта у одређену категорију угрожености од пожара као и свих његових објеката. Одсек за надзор објеката од значаја за Републику Србију и производњу експлозивних материја надлежно је за вршење категоризације субјеката наменске индустрије, објеката од значаја за Републику Србију и производњу експлозивних материја, а надлежност организационих једница одређује се територијално, према седишту правног лица које се категорише.


Давање сагласности на план заштите од пожара

Законом о заштити од пожара предвиђена је обавеза субјеката у првој и другој категорији угрожености од пожара да донесу План заштите од пожара и прописана је његова садржина. На План заштите од пожара, као и на његове измене и допуне прибавља се сагласност Министарства унутрашњих послова.

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

Одсек за надзор објеката од значаја за Републику Србију и производњу експлозивних материја надлежно је за давање сагласности на Планове заштите од пожара за објекте од значаја за Републику и производњу експлозивних материја, а надлежност организационих јединица одређује се територијално, према седишту правног лица.


Давање сагласности на програм основне обуке запослених из области заштите од пожара

Законом о заштити од пожара предвиђено је да послодавац односно руководилац државног органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе донесе Програм обуке запослених по прибављеној сагласности Министарства унутрашњих послова. Програм основне обуке запослених има општи и посебни део који садржи специфичности заштите од пожара за делатност којом се правно лице бави.

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

Одсек за надзор објеката од значаја за Републику Србију и производњу експлозивних материја надлежно је за давање сагласности на Програме основне обуке за правна лица од значаја за Републику и производњу експлозивних материја, а надлежност организационих једница одређује се територијално, према седишту правног лица.


Провера испуњености услова и прописа о заштити од пожара и експлозија
за објекте у којима се обавља енергетска делатност

Сврха овог поступка је утврђивање подобности објекта за обављање енергетске делатности у погледу спроведености мера заштите од пожара и експлозија, како би подносилац захтева могао да поднесе захтев за добијање лиценце за обављање енергетских делатности, коју издаје министарство надлежно за послове рударства и енергетике Републике Србије.

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

Одсек за надзор објеката од значаја за Републику Србију и производњу експлозивних материја надлежно је за давање Записника о инспекцијском надзору за објекте од значаја за Републику и производњу експлозивних материја, а надлежност организационих јединица одређује се територијално.


Провера испуњености услова и прописа о заштити од пожара и експлозија за
објекте за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива за сопствене потребе

Сврха овог процеса је утврђивање подобности објекта за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива за сопствене потребе у погледу спроведености мера заштите од пожара и експлозија како би подносилац захтева могао да комплетира документацију и поднесе захтев за добијање сагласности за складиштењe нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе и за снабдевање сопствених превозних средстава на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава, коју издаје министарство надлежно за послове рударства и енергетике.

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

Одсек за надзор објеката од значаја за Републику Србију и производњу експлозивних материја надлежно је за давање Записника о инспекцијском надзору за објекте од значаја за Републику и производњу експлозивних материја, а надлежност организационих једница одређује се територијално.


Издавање сертификата спортским објектима који се користе за
такмичења која организује UEFA (Union Of European Football Associations)

Странка подноси захтев за издавање сертификата за одређени спортски објекат уз попуњени сертификат са основним подацима Сектору за ванредне ситуације – Управи за превентивну заштиту, Одељењу за инспекцијски надзор. Захтев странке се прослеђује територијално надлежној организационој јединици која врши инспекцијски надзор са аспекта заштите од пожара и експлозија предметног спортског објекта. Уколико се утврди да на објекту нема уочених недостатака са аспекта заштите од пожара и експлозија, сачињава се записник о инспекцијском надзору и исти доставља Сектору за ванредне ситуације – Управи за превентивну заштиту, Одељењу за инспекцијски надзор. Након тога могуће је приступити издавању предметног сертификата. Уколико се током вршења инспекцијског надзора предметног спортског објекта уоче недостаци са аспекта заштите од пожара и експлозија, подносиоцу захтева се даје рок да исте отклони. Сертификат није могуће издати подносиоцу док се не отклоне сви уочени недостаци из области заштите од пожара и експлозија.
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs