ОДЕЉЕЊЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ПРИ ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА

upre

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЛОКАЦИЈА

Поступак издавања одобрења локације спроводи се у складу са одредбама Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/84 и 18/89). У вези са тим, сходно законској обавези, правно и физичко лице у Републици Србији, је дужно да пре отпочињања радова на изградњи објеката чија је намена производња, прерада, складиштење или дистрибуција експлозивних материја, запаљивих течности и гасова поднесе одговарајући захтев надлежном органу. Надлежност за издавање решења којим се одобрава место локације је дефинисана Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/84 и 18/89).

Локацију за изградњу магацина и постављање типизираних преносних или превозних контејнерских складишта за смештај експлозивних материја, а сходно чл. 21 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/84 и 18/89), одобрава у складу са прописаним техничким нормативима:

 1. општински орган управе надлежан за заштиту и спасавање, за смештај експлозивних материја до 1000 кг
 2. републички орган управе надлежан за заштиту и спасавање, за смештај експлозивних материја преко 1000 кг

Подносилац захтева за издавање одобрења за локацију објекта мора уз захтев приложити:

 1. ситуациони план терена на коме намерава градити објекат за који се тражи одобрење места, са уцртаним положајем и габаритима већ постојећих објеката оверен од стране надлежног органа за урбанизам
 2. технички опис терена приказаног на ситуационом плану
 3. технички опис објекта који се намерава градити
 4. попис врсте и количине експлозивних материја које ће се ускладиштити
 5. доказ да је извршено прилагођавање објекта потребама народне одбране у складу са прописима из области народне одбране.

Поред наведеног, уз захтев је потребно доставити доказ о уплати административне таксе у износу од 18.330,00 динара, сходно тарифном броју 1 0 5. Закона о административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43 /03 , 53/04 42 / 05 и 42/06 ).

Наведени износ таксе је потребно уплатити на:

жиро рачун 840-47849-44 са
позивом на број по моделу 97 85-74232132,
сврха уплате: републичка административна такса;
корисник: МУП Републике Србије, Сектор за заштиту и спасавање.

Локацију за изградњу објеката за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности и гасова (складишта, магацини, нафтоводи, гасоводи, станице за снабдевање горивом моторних возила и др.) одобрава у складу са чл. 28 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/84 и 18/89):

 1. општински орган управе надлежан за заштиту и спасавање, за објекте у којима се смештају или производе запаљиве течности укупне запремине до 500м3 и гасови до 200м3
 2. републички орган управе надлежан за заштиту и спасавање, за објекте у којима се смештају или производе запаљиве течности укупне запремине преко 500м3 и гасови преко 200м3.

Подносилац захтева за издавање одобрења за локацију објекта мора уз захтев приложити:

 1. ситуациони план терена на коме намерава градити објекат за који се тражи одобрење места, са уцртаним положајем и габаритима већ постојећих објеката
 2. технички опис терена приказаног на ситуационом плану
 3. технички опис објекта који се намерава градити и опис технолошког процеса
 4. попис врсте и количине запаљивих течности и гасова које намерава складиштити или вршити промет
 5. доказ да је извршено прилагођавање објекта потребама народне одбране у складу са прописима из области народне одбране.

Поред наведеног, уз захтев је потребно доставити доказ о уплати административне таксе у износу од 18.330,00 динара, сходно тарифном броју 1 0 5. Закона о административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43 /03 , 53/04 42 / 05 и 42/06 ).

Наведени износ таксе је потребно уплатити на
жиро рачун 840-47849-44 са
позивом на број по моделу 97 85-74232132,
сврха уплате: републичка административна такса;
корисник: МУП Републике Србије, Сектор за заштиту и спасавање.


ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Поступак издавања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара спроводи се у складу са одредбама Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 37/88 , 48/94 и 101/05 ) У вези са тим, сходно законској обавези, правно и физичко лице у Републици Србији, је дужно да пре отпочињања радова на изградњи објеката поднесе одговарајући захтев надлежном органу. Објекти за које је потребно прибавити сагласност у погледу мера заштите од пожара дефинисани су чл. 12 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 37/88 , 48/94 и 101/05 ): стамбени објекти преко четири спрата, стамбено пословни објекти са пословним простором површине веће од 150м2 а припадају четвртој категорији угрожености од пожара, пословни објекти површине веће од 150м2, објекти за јавне намене, хидро и термо електране, трафо постројења изнад 1000 кВА , кућне котларнице изнад 63 КW и све инсталације и уређаји у овим објектима.

Подносилац захтева за издавање сагласности на техничку документацију мора уз захтев приложити:

 1. главне пројекте
 2. елаборат заштите од пожара у коме се на сажет начин, на основу графичких приказа, прорачуна и текстуалних објешњења приказују све мере заштите од пожара предвиђене главним пројектима, ради оцене предвиђеног односа одабраног система заштите од пожара, његове функционалности и ефикасности.
 3. Поред наведеног, уз захтев је потребно доставити доказ о уплати административне таксе у износу од 18.330,00 динара, сходно тарифном броју 105. Закона о административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43 /03 , 53/04 42 / 05 и 42/06 ).

Наведени износ таксе је потребно уплатити на:
жиро рачун 840-47849-44
позив на број по моделу 97 85-74232132,
сврха уплате: републичка административна такса;
корисник: МУП Републике Србије, Сектор за заштиту и спасавање.

 

ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕДЕНО СТАЊЕ

Поступак издавања сагласности да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом спроводи се у складу са чл. 14 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 37/88 , 48/94 и 101/05 ). У вези са тим, сходно законској обавези, правно и физичко лице у Републици Србији, је дужно да пре почетка коришћења објекта поднесе одговарајући захтев надлежном органу. Објекти за које је потребно прибавити сагласност да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом дефинисани су чл. 12 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 37/88 , 48/94 и 101/05 ).

Уз захтев је потребно доставити доказ о уплати административне таксе у износу од 18.330,00 динара, сходно тарифном броју 1 0 5. Закона о административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43 /03 , 53/04 42 / 05 и 42/06 ).

Наведени износ таксе је потребно уплатити на:
жиро рачун 840-47849-44 са
позивом на број по моделу 97 85-74232132,
сврха уплате: републичка административна такса;
корисник: МУП Републике Србије, Сектор за заштиту и спасавање.

 

uprio
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати