УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ

 

sema slika

OРГАНИЗАЦИЈА

Управа за управљање управљање ризиком у свом саставу има:

 • Одељење за планирање и процену ризика
 • Одељење за координацију и управљање у ванредним ситуацијама и
 • Национални центар 112

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

Управа за управљање ризиком обавља активности усмерене на:

 • координацију и сарадњу са министарствима, државним органима, посебним организацијама, овлашћеним и оспособљеним правним лицима, јединицама локалне самоуправе и субјектима од посебног значаја, другим организационим јединицама МУП-а, у циљу смањења ризика од катастрофа, јачању отпорности и спремности заједнице и појединца за реаговање на последице катастрофа;

 • управљање ванредним ситуацијама и обављање стручно – административних послова за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације;

 • израду подзаконских прописа на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама из надлежности Управе;

 • координацију вршења инспекцијског надзора над јединицама локалне самоуправе и привредним друштвима и другим правним лицима у погледу спровођања прописа и законских обавеза у складу са контролним листама из надлежности Управе;

 • послове који се односе на израду и ажурирање Процене ризика од катастрофа у Републици Србији и Плана заштите и спасавања Републике Србије;

 • сарадњу са надлежним органима државне управе, другим државним органима и јединицама локалне самоуправе на изради Регистра ризика од катастрофа и зона непосредног ризика;

 • давање сагласности на процене ризика од катастрофа, планове заштите и спасавања и планове заштите од удеса за све нивое израде;

 • спровођење поступка и давање сагласности правним лицима за добијање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања;

 • спровођење поступка и давање сагласности правним лицима за добијање овлашћења за израду плана заштите од удеса;

 • вођење регистра привредних друштава и другх правних лица која производе, прерађују, користе и складиште опасне материје, а имају обавезу доношења плана заштите од удеса;

 • успостављање и вођење оперативних евиденција о штабовима за ванредне ситуације и ванредним ситуацијама на територији Републике Србије и праћење организације, начина рада и пружање стручне помоћи штабовима за ванредне ситуације на свим нивоима образовања;

 • успостављање, вођење евиденције и организација рада стручно оперативних тимова и оперативних штабова Републичког штаба за ванредне ситуације;

 • успостављање и вођење евиденције о снагама и капацитетима правних лица у складу са Одлуком о одређивању субјеката од посебног значаја Републике Србије;

 • праћење евиденције о снагама и капацитетима правних лица у складу са одлукама о одређивању субјеката од посебног значаја нижих нивоа образовања;

 • издавање овлашћења за организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања,

 • учешће представника у Комисији за провођење стручног испита за добијање лиценце за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.

 • НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР 112 врши рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање грађана о потенцијаним опасностима од елементарних непогода и других несрећа;

 • пријем, обраду, прослеђивање, обавештавање и размену информација о непосредним претњама и настанку опасности;

 • координацију са оперативним центрима 112 и окружним штабовима за ванредне ситуације;

 • прикупљање и размену информација и података са надлежним службама других држава и или међународним организацијама о опасностима, удесима са прекограничним ефектима, катастрофама и другим несрећама;

 • имплементирање ГИС софтвера и формирање јединствене базе података;

 • унос података о последицама елементарних непогода и других опаснисти у базу података о штетама DESINVENTAR;

 • давање сагласности на пројектну документацију система за јавно узбуњивање;

 • реализацију јединственог система криптообраде информација Сектора;

 • поред наведеног, представници Управе учествују у различитим пројектима, радним групама и комисијама, у раду оперативних штабова и стручно оперативних тимова (поплаве, снежни наноси, пожари и др), разним облицима обучавања (семинари, вежбе, обуке и др).

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати