УПРАВА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ

Управа за превентивну заштиту је формирана као организациона јединица Сектора за ванредне ситуације у оквиру Министарства унутрашњих послова и има за циљ да обједини све превентивне активности које обухватају скуп мера и радњи за планирање, организовање, спровођење и контролу мера и радњи заштите од пожара и експлозија, са циљем да се случају избијања пожара ризик по живот и здравље људи и угрожавање материјалних добара сведе на најмању могућу меру и пожар ограничи на самом месту избијања. Превентивна заштита чини врло важан функционални део система заштите од пожара и експлозија и смањења ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама.

ДЕЛОКРУГ НАДЛЕЖНОСТИ утврђен је:

 • Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18)
 • Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС”, бр. 54/15)
 • Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС”, бр. 44/77, 45/85, 18/89, „Сл. гласник РС”, бр. 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 101/05 - др. закон, 54/15 - др. закон) - у делу експлозивних материја
 • Законом о промету експлозивних материја („Сл. лист СФРЈ“, број 30/85, 6/89, 53/91, „Сл. лист СРЈ“, број 24/94, 28/96, 68/2002, „Сл. гласник РС“, 101/2005 - др.закон)
 • Законом о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Сл. гласник РС”, бр. 107/14 )
 • Законом о оружју и муницији („Сл. гласник РС“, бр. 20/2015, 10/2019 и 20/2020)
 • Законом о транспорту опасне робе („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 – др. закон 10/2019 – др. закон)
 • Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18)
 • Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС ", број 87/18)

АКТИВНОСТИ

 • обављање послова превентивне заштите од пожара и експлозија
 • израда законске и подзаконске регулативе
 • издавање мишљења по захтеву за тумачење одредби закона и техничких прописа из области заштите од пожара и експлозија
 • издавање мишљења на предлоге закона, уредби, подзаконских аката и техничких прописа по захтеву других државних органа
 • издавање аката из делокруга рада (одобрења, сагласности, овлашћења, лиценце и сл.)
 • организовање стручног испита за добијање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара и стручног испита за добијање лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара.
 • учествовање у раду комисија и радних група у саставу Министарства унутрашњих послова и других министарстава
 • учешће на едукацијама и обукама
 • сарадња са органима државне управе и другим заинтересованим странама
 • остваривање стручне сарадње у поступку утврђивања узрока пожара, експлозија и хаварија

ЦИЉ

Управа за превентивну заштиту има за циљ да постане водећа организациона структура превентивне заштите људи и имовине, као и заштите животне средине у области заштите од пожара и екплозија у Републици Србији, примерена потребама савременог друштва. Развој Управе је усмерен ка обликовању модерне и динамичне службе по угледу на сличне службе развијених демократских земаља.

 

upreventive upreventive upreventive upreventive


► Лиценце


► Републичке административне таксе и подаци за уплату


► Спискови овлашћених правних лица


► Контролне листе


► Планови инспекцијског надзора и извештаји о раду


► Обрасци за захтеве (Страница је у процедури израде)


► Регистар правних лица која имају одобрења за извођење посебне обуке


СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs