16. април 2013. године - Београд

 

Информација за полагање стручног испита из области процене ризика


У складу са чланом 49 а. Закона о ванредним ситуацијама  („Службени гласник РС“ бр. 111/09,, 92/2011 и 93/2012) и Правилником о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за процену ризика („Службени гласник РС“ бр. 8/13), Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова организује и спроводи полагање стручних испита за добијање лиценци из области процене ризика.

Пријаве кандидата и пратећу документацију слати на адресу Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације, ул. Кнеза Милоша 101, Београд.

Потребна документа:

1. Пријава (Образац 1.)
2. диплома о степену и врсти образовања (оверен препис или оверена копија)
3. фотокопија личне карте
4. Доказ о уплати трошкова полагања стручног испита
* у пријави обавезно навести контакт телефон и е mail адресу

Трошкови стручног испита

Висина трошкова полагања стручног испита износи 12.000,00 динара;
Поновно полагање стручног испита је 12.000,00 динара
Поновно полагање само општег дела стручног испита је 6.000,00 динара
Запослени у Министарству унутрашњих послова не плаћају полагање стручног испита.

Уплатилац: Име и презиме кандидата
Сврха уплате: Накнада трошкова стручног испита за добијање лиценце за израду процене ризика
Прималац: Министарство унутрашњих послова РС
Износ: 12.000,00 динара
Рачун број: 840-47849-44
Позив на број: 07-112

*(уколико фирма плаћа за кандидата у одељку „Сврха уплате“ обавезно навести име кандидата)

 

Образац 1

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати