ОДСЕК ЗА ПОСЕБНА ОВЛАШЋЕЊА СУБЈЕКАТА И САГЛАСНОСТИ У ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА


Издавање овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара

Чланом 32. Закона о заштити од пожара предвиђено је да Главни пројекат заштите од пожара израђује привредно друштво односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности израде техничке документације, које има овлашћење Министарства за израду Главног пројекта заштите од пожара и има запослена лица са лиценцом за израду пројекта заштите од пожара.

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

Списак овлашћених правних лица за израду Главног пројекта заштите од пожара можете погледати ОВДЕ.

Висину таксе, које се наплаћују се у складу са Законом о републичким административним таксама, можете погледати ОВДЕ.


Издавање овлашћења за обављање послова пројектовања и/или извођења
посебних система и мера заштите од пожара

Чланом 38. Закона о заштити од пожара предвиђено је да послове пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара обавља привредно друштво, односно друго правно лице које мора имати овлашћења Министарства унутрашњих послова.

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

Након издавања овог решења, правно лице, уколико за исто има потребе, може поднети захтев за проширење обима издатог овлашћења, што је предмет посебног поступка. Информације о овом поступку можете погледати ОВДЕ.

Списак овлашћених правних лица за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара можете погледати ОВДЕ.

Висину таксе, које се наплаћују се у складу са Законом о републичким административним таксама, можете погледати ОВДЕ.


Издавање oвлашћења за обављање послова контролисања инсталација
и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система

Чланом 44. Закона о заштити од пожара и Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система (законску регулативу можете погледати ОВДЕ) прописани су услови за добијање овлашћења Министарства унутрашњих послова за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система.

Овлашћивање за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система подразумева:

 1. Издавање решењa о овлашћивању за обављање послова контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара

  Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

  Списак издатих овлашћења за обављање послова контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара можете погледати ОВДЕ.

 2. Издавање решењa о овлашћивању за обављање послова контролисања мобилних уређаја за гашење пожара

  Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

 3. Списак издатих овлашћења за обављање послова контролисања мобилних уређаја за гашење пожара можете погледати ОВДЕ.

 4. Издавање решењa о овлашћивању за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара

  Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

 5. Списак издатих овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара можете погледати ОВДЕ.

 6. Издавање решењa о овлашћивању за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара

  Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

 7. Списак издатих овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара можете погледати ОВДЕ.

 8. Издавање решењa о овлашћивању за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова

  Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

 9. Списак издатих овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова можете погледати ОВДЕ.

 10. Издавање решењa о овлашћивању за обављање послова контролисања инсталација за одвођење дима и топлоте

  Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

 11. Списак издатих овлашћења за обављање послова контролисања инсталација за одвођење дима и топлоте можете погледати ОВДЕ.

 12. Издавање решењa о овлашћивању за обављање послова контролисања инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије

  Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

 13. Списак издатих овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије можете погледати ОВДЕ.


Издавање овлашћења правним лицима за организовање послова заштите
од пожара у субјектима прве, друге и треће категорије угрожености од пожара

Чланом 25. Закона о заштити од пожара и Правилником о ближим условима које морају испуњавати правна лица за обављање послова oрганизовања заштите од пожара у субјектима прве, друге и треће категорије угрожености од пожара (законску регулативу можете погледати ОВДЕ) прописани су услови за добијање овлашћења Министарства унутрашњих послова за обављање послова организовања послова заштите од пожара у субјектима прве, друге и треће категорије угрожености од пожара.

Овлашћивање за обављање послова организовања послова заштите од пожара у субјектима прве, друге и треће категорије угрожености од пожара подразумева:

 1. Издавање решењa о овлашћивању за обављање послова организовања послова заштите од пожара у субјектима прве категорије угрожености од пожара

 2. Издавање решењa о овлашћивању за обављање послова организовања послова заштите од пожара у субјектима друге и треће категорије угрожености од пожара

Поступак се покреће предајом захтева путем поште на адресу Сектор за ванредне ситуације, Омладинских бригада 31, Београд или лично на писарницу Министарства унутрашњих послова,Булевар Зорана Ђинђића 104.

Захтев је у слободној форми и садржи следеће податке: пословно име - назив, седиште, контакт телефон, име и презиме одговорног лица, матични број, адресу електронске поште, врсту послова за коју се тражи овлашћење (организовање послова заштите од пожара у субјектима прве категорије угрожености од пожара или организовање послова заштите од пожара у субјектима друге и треће категорије угрожености од пожара).

Уз захтев за издавање овлашћења доставља се следећа документација:

 1. извод из Регистра привредних субјеката, са подацима о привредном субјекту;
 2. списак лица која ће обављати послове за које се издаје овлашћење;
 3. списак опреме, уређаја и алата потребни за обављање послова за које се издаје овлашћење са наведеним фабричким и инвентарским бројевима;
 4. доказ о власништву или закупу, односно трајном коришћењу простора за рад, односно доказ да је простор за рад обезбеђен по другом основу;
 5. докази којима се потврђује образовни профил и степен образовања лица која ће обављати послове за које се издаје овлашћење;
 6. докази којима подносилац захтева потврђује радни однос на неодређено време са лицима која обављају послове за које се издаје овлашћење;
 7. уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара;
 8. уверење о еталонирању за опрему, уређаје и алате потребне за послове контролисања, тако да је обезбеђена следивост резултата мерења до еталона Републике Србије или међународних еталона, када је то применљиво;
 9. доказ о поседовању одговарајуће лиценце за пројектовање и извођење посебних система и то стабилних система за гашење пожара, стабилних система за дојаву пожара, стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара, израда анализа о зонама опасности и одређивања ових зона на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина и експлозивних материја, електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама и експлозивима и система за одвођење дима и топлоте за делатност и лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара према пропису којим су уређене лиценце из области заштите од пожара;
 10. доказ о уплати административне таксе.

Сврха поступка је остваривање права правног лица да може да обавља послове организовања заштите од пожара у субјектима прве, односно друге и треће категорије угрожености од пожара. Правни основ за издавање ових овлашћења је члан 25. Закона о заштити од пожара и Правилник о ближим условима које морају испуњавати правна лица за обављање послова oрганизовања заштите од пожара у субјектима прве, друге и треће категорије угрожености од пожара.

Поступајући по уредном захтеву, врши се преглед документације, као и преглед опреме, уређаја и алата у власништву подносиоца захтева изласком на терен, а затим сачињава записник о инспекцијском надзору којим се утврђује испуњеност услова за обављање послова за које се подноси захтев за добијање овлашћења. Уколико су испуњени сви потребни услови издаје се решење о овлашћивању за обављање предметних послова.

Висину таксе, које се наплаћују се у складу са Законом о републичким административним таксама, можете погледати ОВДЕ.
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs