Сектор унутрашње контроле

Циљеви

 

 

Основни циљеви Сектора унутрашње контроле

Основни циљ Сектора унутрашње контроле је сузбијање свих облика незаконитости и непрофесионалног поступања полицијских службеника. По угледу на најразвијеније службе унутрашње контроле у свету, а примерено потребама нашег друштва Сектор унутрашње контроле наставља са процесом јачања својих кадровских и материјално техничких капацитета, са циљем да буде:

 • Активан на плану откривања и доказивања кривичне одговорности полицијских службеника, сузбијања свих облика корупције, злоупотреба и прекорачења полицијских овлашћења.
 • Активан на плану афирмације и јачања међународних стандарда полицијског поступања и етичког кодекса полицијских службеника, који се нарочито односе на дужност служења људима, недискриминацију при извршавању полицијских задатака, забрану мучења и примене нечовечних и понижавајућих поступака и др.
 • Доследан и активан субјекат у спровођењу процеса реформи у Министарству унутрашњих послова.
 • Отворен за сарадњу са свим организационим јединицама МУП-а Републике Србије и другим државним органима, независним институцијама (Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја, Агенција за борбу против корупције и др.), грађанима и невладиним организацијама на откривању и сузбијању свих облика незаконитог и непрофесионалног поступања полицијских службеника.
 • Активан у пружању стручне помоћи уз давање препорука за унапређење ефикасности и квалитета рада, покретању иницијатива за отклањање уочених неправилности у раду и предлагању конкретних мера одговорности.
 • Спроводи Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције
 • Активно учешће успровођењу активности предвиђене у Акционим плановима за  Поглавље 23 и 24
 • Унапређење сарадње са сродним службама у окружењу  формирањем заједничких истражних тимова заједно са тужилаштвом
 • Сарадња са канцеларијама  Европске уније и Сједињених Америчких Држава Београду
 • Унапређуje сарадњу са надлежним тужилаштвима у делу који се односи на имплементацији нових методоолигија рада као и успостављања процедура за доказивање кривичних дела корупције понаособ.
 • Унапређење сарадње са другим министарствима, владиним институцијама, независним институцијама, невладиним секторима
 • Сарадња са Агенцијом за борбу против корупције у циљу размене искуства везано за  софтвер, методологију за вођење евиденције о имовном стању и едукацију полицијских службеника у СУК-у у области провере промене имовног стања