Сектор унутрашње контроле

Циљеви

 

 

 

  • Откривање и доказивање кривичне одговорности полицијских службеника и других запослених у Министарству, сузбијање свих облика корупције, злоупотреба и прекорачења полицијских овлашћења.
  • Превенција корупције кроз вршење превентивног надзора и спровођење теста интегритета, анализе ризика од корупције, вођење евиденције и контролу пријаве и промене имовног стања.
  • Пружање стручне помоћи и покретање иницијатива за отклањање уочених незаконитости у раду и налагање конкретних мера одговорности уз давање саветодавних препорука са примерима уочене добре праксе ради унапређења организације и функционисања линија рада Министарства.
  • Унапређење сарадње са свим организационим јединицама МУП-а Републике Србије и другим државним органима, независним институцијама (Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја, Агенција за борбу против корупције и др.), грађанима и невладиним организацијама на откривању и сузбијању свих облика незаконитог поступања полицијских службеника и других запослених у Министарству.
  • Унапређење сарадње са надлежним тужилаштвима у делу који се односи на имплементацију нових методоолигија рада као и успостављања процедура за доказивање кривичних дела са елементима корупције и других кривичних дела.
  • Унапређење сарадње са сродним службама у окружењу и ЕУ, међународним организацијама као и реализација активности на  спровођењу Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције, Акционим плановима за  Поглавље 23 и 24 и НПАА.