Сектор унутрашње контроле

Притужбе

 

ПРИТУЖБЕ

Контрола рада решавањем притужби

Сектор унутрашње контроле омогућио је грађанима да преко посебне телефонске ПТТ линије  011/3121555 од 0 до 24 часа,  могу да пријаве корупцију у полицији или да поднесу притужбу, уколико су има поступањем полицијског службеника повређена права и слободе.

Сви телефонски разговори се снимају и чувају у складу са законом: у току радног времена инспектори разговарају са грађанима по њиховом позиву,  а ван радног времена је омогућено грађанима да оставе поруке. Сви подаци које грађани изнесу у својој притужби су поверљиви и користе се искључиво за службене потребе.

Грађанин има право да буде обавештен о резултатима провера навода које је изнео у својој притужби на рад полицијског службеника у свакој фази провере навода, под условом да остави своје личне податке. Сви подаци који се добију од грађанина, а посебно лични, су поверљиви. Уколико грађанин жели да остане анониман, ускраћује себи право да буде обавештен о резултатима провере навода, с тим да ће се и наводи из анонимне притужбе проверавати.

Притужбу  може поднети свако лице које сматра да су му поступањем или пропуштањем поступања запосленог при вршењу службених задатака повређена људска и мањинска права и слободе, у року од 30 дана од дана када се притужена радња догодила.
На основу поднете притужбе спроводи се притужбени, односно скраћени поступак.
Поднете притужбе достављају се на даље поступање надлежној организационој јединици Министарства.
Уколико притужба садржи елементе кривичног дела, о притужби се, без одлагања, обавештава надлежни јавни тужилац, Сектор унутрашње контроле и руководилац организационе јединице у којој притуженик ради, који о наведеном обавештавају притужиоца.
Уколико притужба садржи елементе повреде службене дужности, руководилац организационе јединице у којој притуженик ради без одлагања покреће дисциплински поступак против притуженика, о чему обавештава притужиоцa.

ПРИТУЖБЕНИ ПОСТУПАК

Притужбу на рад полиције и других запослених у Министрѕтву можете да поднесете у року од 30 дана од дана када је наводно дошло до повреде ваших права и слобода.
Притужбени  поступак  спроводи  руководилац  организационе  јединице  у којој ради притуженик или лице које он овласти.
Након пријема притужбе, руководилац је дужан да вас обавести о покретању притужбеног поступка и да вас позове на разговор у року од 15 дана од дана пријема притужбе.
У притужбеном поступку, руководилац решава притужбу усаглашавањем ставова са вама.
Ако се ставови по питању постојања угрожавања или повреде људских и мањинских права и слобода не усагласе, притужба се уступа на решавање Комисији за решавање притужби. Притужба се уступа Комисији и уколико се  не одазовете позиву на разговор, али обавестите руководиоца  да по притужби  поступа Комисија. Ако се не одазовете  на позив руководиоца  и  не  захтевате  да  по  притужби   поступа   Комисија,   сматра   се  да  сте одустали од притужбе.
Притужбени  поступак пред руководиоцем  организационе  јединице окончава се у року од 30 дана од дана пријема притужбе.
Руководилац је  дужан да извештај о предузетим мерама  достави  надлежној   притужбеној   јединици,   као  и  да  вас обавесте о  предузетим мерама.

ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК – РЕШАВАЊЕ ПРИТУЖБИ ПРЕД КОМИСИЈОМ

Комисија    за   решавање    притужби    састављена    је   од   три   члана:

 • председника комисије
 • члана из Министарства и
 • једног представника јавности.

Чланове Комисије решењем именује и разрешава министар.Председник Комисије је полицијски службеник којег предлаже Дирекција полиције, односно друга надлежна организациона јединица Министарства.
Чланови   Комисија    су   запослени    у   Министарству,    које   предлаже Дирекција    полиције    или   организациона    јединица    Министарства    у   којој запослени – притуженик ради.
Представнике јавности у Комисији у седишту Министарства, именује министар на предлог организација стручне јавности и невладиних организација. Представнике   јавности  у  Kомисијама   у  седишту  полицијских   управа именује министар на предлог органа локалне самоуправе са подручја појединих полицијских управа. Комисија заседа у потребном броју већа у седишту Министарства,  као и у седишту полицијских управа.
Чланови Комисије именују се на период од четири године.
Поступак  пред Комисијом  окончава  се достављањем  писаног одговора вама у року од 30 дана од дана уступања притужбе на решавање.

Од вас ће се затражити да присуствујете седници комисије, о којој ћете бити обавештени писменим позивом. Нисте обавезни да се одазовете позиву на разговор са руководиоцем, као ни да присуствујете седници комисије.

СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

У скраћеном поступку притужбе решава руководилац организационе јединице у којој ради притуженик, односно на коју се притужба односи.
Руководилац  проверава наводе притужбе, и у року од 60 дана од дана пријема притужбе, извештава вас о исходу провера.
Руководилац неће поступати по притужби у следећим случајевима:
1)    када је притужба поновљена, а нису поднети нови докази;
2)    када   се  ради   о  очигледној   злоупотреби   права   на   подношење притужбе.
О  исходу  скраћеног  поступка  руководилац  је дужан да вам одговори искључиво након првог обраћања.

СЕКТОР УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ

Уколико имате сазнања или сумњате да је полицијски служеник или други запослени у Министартву унутрашњих послова починио или чини кривично дело, молимо вас да то пријавите Сектору унутрашње контроле.
Сектору  се можете обратити:

 • електронским путем на мејл :sukp@mup.gov.rs
 • писаним путем на адресу: Булевар Зорана Ђинђића 104,11070 Нови Београд
 • усмено, о чему ће се сачинити записник

За сва појашњења можете контатирати Сектор унутрашње контроле путем наменске телефонске линије за пријаву корупције, 011/3121555 или путем мејла sukp@mup.gov.rs.

Сва остала обраћања* Министарству унутрашњих послова која нису притужбе на рад полицијских службеника и других запослених у Министарству, решаваће Сектор унутрашње контроле, или друга надлежна организациона јединица Министарства, коју за то задужи Сектор.

 • Сектор унутрашње контроле или друга надлежна организациона јединица Министарства без одлагања ће проверити ваше наводе
 • Уколико желите да останете анонимни, ускраћујете себи право да будете обавештени о резултатима провере навода.

*У остала обраћања Министарству унутрашњих послова спадају: анонимне жалбе на рад полиције, поднесци правних лица које није потписало овлашћено лице, кривичне пријаве, пријаве повреде других прописа, молбе, предлози, запажања и сл.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

ДА  ЛИ  ТРЕБА  ДА  ПОДНЕСЕМ  ПРИТУЖБУ  НА  РАД  ПОЛИЦИЈЕ?
Можете поднети притужбу на рад полиције уколико сте уочили неку неправилност или пропуст у раду полицијских службеника и других запослених Министраству и ако сматрате да су због њиховог назаконитог или неправилног поступања повређена ваша права и слободе, тиме што су:

 • били непристојни према вама,
 • употребили прекомерну силу,
 • вас незаконито лишили слободе,
 • вас спречили у остваривању ваших права,
 • вам на било који други начин повређена права.

Скрећући пажњу на наводно незаконито и непримерено поступање полицијских службеника и других запослених у  Министарству, помажете Министарству унутрашњих послова у решавању случајева злоупотребе или непрофесионалног поступања, како би Министарство могло предузети одговарајуће законске мере.

КАКО ДА ПОДНЕСЕМ ПРИТУЖБУ?
Притужбу можете поднети:

 • писмено,
 • усмено,  о чему ће се сачинити записник, или
 • у електронском облику.

ШТА ТРЕБА ДА НАВЕДЕМ У ПРИТУЖБИ?
Ваша притужба треба:

 • Да буде разумљива;
 • Да садржи Ваше име и презиме и остале личне податке, укључујући адресу становања и бројеве телефона;
 • Да садржи место, време и опис радње или пропуста полицијског службеника на чији рад се жалите, и друге корисне податке;
 • Да буде својеручно потписана.

Сви подаци из ваше притужбе, а посебно лични, су поверљиви.
КОМЕ ДА ПОДНЕСЕМ ПРИТУЖБУ?
Притужбу против полицијског службеника и другог запосленог у Министарству можете да поднесете организационој јединици Министарства у којој ради полицијски службеник на чији рад се притужујете.

На  притужбени   поступак  супсидијарно   се  примењује   закон  којим  се уређује општи управни поступак.

Подношење   лажне   притужбе   сматра   се  лажним   пријављивањем   у смислу кривичног

ПОХВАЛА НА РАД ЗАПОСЛЕНОГ У МУП-У:

Запосленог у МУП Р Србије можете похвалити због:

-професионалног поступања

-пристојног и одговорног понашања

Похвалу једног или више полицијских службеника, због пристојног и одговорног понашања према Вама на улици, шалтеру, граничном прелазу и на другом месту вршења службене радње, када они у комуникацији са грађанима поштују људску личност и достојанство и чувају углед Министарства, можете упутити организационој јединици МУП-а у којој ради полицијски службеник или Сектору унутрашње контроле полиције. Пожељно је да похвала садржи Ваше личне податке и буде потписана, како би била важна у поступку награђивања полицијског счужбеника.


Овде можете преузети формулар „Жалбе и похвале на рад полиције“ у pdf формату:

Жалбе и похвале на рад полиције.pdf
Žalbe i pohvale na rad policije.pdf
Complaint and commendation regarding the police.pdf
Beschwerde - Lob.pdf