Сектор унутрашње контроле

Надлежност и овлашћења

 

 

 

Нове надлежности Сектора унутрашње контроле у складу са Законом о полицији

Измене нормативног оквира

Сектор унутрашње контроле је на основу извршене анализе постојећег нормативног оквира и капацитета СУК-а сачинио предлог за измене Закона о полицији у делу који се односи на надлежност СУК-а, како би се створио правни оквир за спровођење свих обавеза дефинисаних у стратешким документима МУП-а, Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције, Акционог плана за Поглавље 23 (Борба против корупције) и Националног програма за усвајање правних тековина (НПАА)  за период 2014-2018. Предлози које је СУК предложио и који су усвојени у Закону о полицији су:

  • Повећање надлежности СУК да врши контролу рада полицијских службеника и свих запослених у Министарству
  • Спровођење теста интегритета
  • Провера промене имовинског стања запослених у МУП-у (руководилаца стратешког и средњег нивоа, као и за високоризична радна места у Министарству установљена анализом ризика од корупције)
  • Спровођење анализе ризика од корупције и израда регистра ризика корупције у МУП-у
  • Све организационе јединице Министарства, уколико током свог рада дођу до обавештајних података да је запослени у Министарству извршио кривично дело, на раду или у вези са радом, дужне су да без одлагања доставе обавештајне податке којима располажу СУК-у, најкасније у року од 24 часа од сазнања
  • СУК врши превентивни надзор свих организационих јединица у Министарству
  • Обавеза руководилаца контролисаних организационих јединица, да одговарају за реализацију наложених мера од стране овлашћених службених лица СУК-а
  • Предвиђене тешке повреде службене дужности за све горе наведене тачке
  • СУК врши други и трећи ниво безбедносне провере за руководиоце стратешког, високог и средњег нивоа
  • СУК је новим Законом о полицији обезбедио оперативни фонд

У оквиру Акционог плана за Поглавље 23 (област Борба против корупције, СУК је дефинисао активности које имају за циљ анализу постојећег стања, изрaду прaвнoг oквирa кojим ћe бити рeгулисaн рaд СУК-а, рaзвијање мeхaнизма зa jaчaњe интeгритeтa пoлициjских службeникa (aнaлиза ризикa рaдних мeстa oд кoрупциje у пoлициjи,  нoрмaтивнo рeгулисaњe jaчaњe интeгритeтa, прoмeнe у oргaнизaциoнoм дeлу и oбeзбeђeње нeoпхoдних људских и мaтeриjaлних рeсурсa у циљу oбeзбeђивaњa прoцeдурe и метoдoлoгиje кoje oмoгућaвajу виши нивo интeгритeтa у пoлициjи). Такође, предвиђено је јачање капацитета СУК-а у циљу сузбијања и превенције корупције у МУП-у и континуирана едукација полциијских службеника Сектора.
У оквиру Националног програма за усвајање правних тековина – НПАА 2014-2018, превиђено је повећање броја запослених у СУК-у по 20 на годишњем нивоу у периоду од 2015-2018 године, да СУК буде надлежан поред контроле рада полицијских службеника и за контролу законитости рада и других запослених у Министарству, увођење механизма теста интегритета, прописивање обавезе руководилаца контролисаних организационих јединица да одговарају за реализацију наложених мера од стране овлашћених службених лица СУК-а.

Облици и начин вршења унутрашње контроле
Члан 225.

Сектор унутрашње контроле врши контролу законитости рада полицијских службеника, као и других запослених у Министарству, а нарочито у погледу поштовања и заштите људских и мањинских права и слобода при извршавању службених задатака и примени полицијских овлашћења, односно при вршењу послова из свог делокруга.
Сектор унутрашње контроле предузима мере и радње у складу са законом којим се уређује кривични поступак на откривању и сузбијању кривичних дела корупције и других облика коруптивног понашања, као и других кривичних дела полицијских службеника и других запослених у Министарству, извршених на раду или у вези са радом.
Облике и начин вршења унутрашње контроле прописује министар.

Запослени у Сектору унутрашње контроле
Члан 226.

Полицијски службеници овлашћени за вршење унутрашње контроле (у даљем тексту: полицијски службеник унутрашње контроле) у Сектору унутрашње контроле при вршењу контроле имају сва полицијска овлашћења и, у погледу својих права и дужности, изједначени су са другим полицијским службеницима у статусу овлашћених службених лица.

Поступање Сектора унутрашње контроле
Члан 227.

Сектор унутрашње контроле поступа по сопственој иницијативи, на захтев надлежног јавног тужиоца, на основу прикупљених обавештења и других сазнања, писаних обраћања полицијских службеника и других запослених у Министарству, као и притужби физичких и правних лица.
Начелник Сектора унутрашње контроле без одлагања, у писаном облику, обавештава министра о поступању/непоступању за које сматра да је противно закону и предузима потребне мере и радње у циљу отклањања незаконитости.
О радњама предузетим у циљу расветљавања кривичних дела обавештава се надлежни јавни тужилац.
У случају када се утврди да је приликом поступања полицијског службеника дошло до прекорачења полицијских овлашћења којима су повређена права која штити Заштитник грађана, о томе се поред министра и јавног тужиоца обавештава и Заштитник грађана.
Све организационе јединице Министарства, ако током свог рада дођу до сазнања и података да је запослени у Министарству извршио кривично дело, на раду или у вези са радом, дужне су да без одлагања обавесте надлежног јавног тужиоца и Сектор унутрашње контроле, а најкасније у року од 24 часа од сазнања.
Полицијски службеници или други запослени у Министарству не могу бити позвани на одговорност због обраћања Сектору унутрашње контроле, осим у случајевима лажног пријављивања.

Обавезе и овлашћења у вршењу унутрашње контроле
Члан 228.

Полицијски службеници и други запослени у Министарству дужни су да полицијским службеницима унутрашње контроле омогуће да изврше контролу и да им у томе пруже потребну стручну и техничку помоћ којом Сектор унутрашње контроле не располаже.
У вршењу контроле полицијски службеници унутрашње контроле имају право и дужност да:
1)    остваре увид у податке о предмету, списе предмета, осталу службену документацију у вези са предметом и увид у евиденцију коју води Полиција или друга организациона јединица Министарства;
2)    узму изјаве од полицијских службеника и других запослених у Министарству, оштећених лица и сведока;
3)    од полицијских службеника и других запослених у Министарству захтевају достављање других података и информација из њихове надлежности који су потребни за вршење унутрашње контроле;
4)    остваре увид у службене просторије и изврше преглед средстава које полицијски службеници и други запослени у Министарству користе у раду;
5)    захтевају атесте и техничке и друге податке о техничким средствима која се користе у раду и захтевају доказе о оспособљености полицијских службеника и других запослених у Министарству за употребу техничких и других средстава која користе у свом раду;
6)    налажу предузимање хитних и неопходних мера и радњи уколико би њиховим одлагањем дошло до повреде људских права и слобода приликом примене полицијских овлашћења или приликом обављања других полицијских послова.
Документацију која се односи на примену овлашћења из става 2. овог члана и има одговарајући степен тајности, полицијски службеници унутрашње контроле који врше контролу могу да прегледају у присуству одговорног лица које је утврдило степен тајности документа.
Члан 229.
У вршењу контроле полицијски службеници унутрашње контроле не могу утицати на рад Полиције или на други начин ометати рад или угрозити поверљивост полицијске акције.
Оправданост угрожености поверљивости полицијске акције образлаже се надлежном јавном тужиоцу који доноси коначну одлуку.
Ако постоји основана опасност да би вршење унутрашње контроле рада полиције над применом њених полицијских овлашћења утврђених овим Законом или другим прописом, онемогућило или битно отежало примену полицијских овлашћења или угрозило живот и здравље лица која их примењују, полицијски службеник, може до одлуке надлежног јавног тужиоца, привремено да одбије увид у документацију, преглед просторија и достављање одређених података и информација, полицијском службенику унутрашње контроле.
Полицијски службеник у случају одбијања налога Сектора унутрашње контроле из разлога наведених у ставу 3. овог члана, дужан је да без одлагања сачини извештај и исти достави министру, као и надлежном јавном тужиоцу.

Превентивне активности
Члан 230.

Сектор унутрашње контроле врши превентивно контролни надзор свих организационих јединица у Министарству.
У циљу превенције корупције, Сектор унутрашње контроле примењује тест интегритета, спроводи анализу ризика од корупције и проверу промене имовног стања.
У вршењу контроле, полицијски службеници унутрашње контроле могу примењивати тест интегритета као инструмент у сузбијању корупције.
Тест интегритета подразумева симулирање реалне ситуације идентичне радним активностима тестираног, коју је тестирани дужан да решава, како би се увидела реакција и поступање тестираног службеника у конкретној ситуацији, без обавезе претходног обавештавања организационе јединице у којој је запослен тестирани.
Сектор унутрашње контроле у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције врши анализу ризика од корупције.
Анализа ризика од корупције у Министарству подразумева идентификацију ризика, израду регистра ризика и планова превентивних мера за њихово отклањање.
У вршењу контроле, Сектор унутрашње контроле води евиденцију имовног стања руководилаца, као и за високоризична радна места у Министарству установљена анализом ризика од корупције, и врши контролу промене имовног стања.
Руководиоци у Министарству дужни су да пријаве промене свог имовног стања које се евидентирају у личном имовинском картону који је депонован у надлежној организационој јединици.
Евиденција из става 8. овог члана води се у складу са прописом о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова.
Облике и начин примене теста интегритета, спровођења анализе ризика и вршења контроле промене имовног стања прописује министар.

Члан 231.

У вршењу унутрашње контроле, полицијски службеници унутрашње контроле предузимају потребне мере и радње, прикупљају доказе и утврђују чињенично стање и друге мере у складу са законом.
Начелник Сектора унутрашње контроле са резултатима контролне делатности, упознаје министра, директора полиције, као и руководиоца контролисане организационе јединице Министарства, којем налаже отклањање утврђених незаконитости и реализацију мера одговорности у складу са законом и другим прописима донетим на основу закона.
Руководилац из става 2. овог члана, дужан је да министру и директору полиције достави годишњи Извештај о резултатима контролне делатности са саветодавним препорукама.

Члан 232.

Сектор унутрашње контроле је под спољашњом контролом, коју спроводе тела из члана 221. став 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог закона.
За свој рад и рад Сектора унутрашње контроле, начелник Сектора унутрашње контроле одговоран је министру.
Контролу рада начелника и запослених у Сектору унутрашње контроле врши министар.

Члан 233.

Министар даје Сектору унутрашње контроле смернице, обавезна упутства за рад, осим у радњама предузетим у предистражном и истражном поступку по захтеву надлежног јавног тужиоца.