Сектор унутрашње контроле

Пријава имовног стања

 

 

 

Пријава имовине и промене имовног стања врши се попуњавањем обрасца имовинског картoна који је доступан у електронском облику на интранет страници Министарства на линку „Пријава имовног стања“, најкасније у року од 30 дана од настанка обавезе. Након попуњавања обрасца имовинског картона у електронском облику у апликацији „Пријава имовног стања“, запослени је у обавези да поднети образац имовинског картона  у електронком облику одштампа, потпише и достави Сектору унутрашње контроле непосредно или препорученом пошиљком.

Уколико је дошло до промене имовног стања, у односу на пријаву имовног стања која је извршена у претходној години, запослени у Министарству дужни су да пријаве промену Сектору унутрашње контроле најкасније до 31. јануара текуће године, за претходну годину. Пријављивање промене имовног стања представља пријављивање промене чија вредност прелази износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији.

На линку „Пријава имовног стања“ на интранет страници Министарства унутрашњих послова такође су доступни Закон о полицији ("Сл. гласник РС" бр. 6/2016, 24/2016 и 87/2018), Правилник o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 49/18 од 27.06.2018.), Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова ("Службени гласник РС" бр. 24/2018), Упуство за попуњавање пријаве имовног стања у апликатином софтверу, пример попуњеног Обрасца имовинског картона и Водич за пријаву имовине и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова.

За све додатне информације о начину пријаве имовног стања можете се обратити на:

 

бројеви телефона:

- из фиксне мреже 011/2745202, 011/2745241, 011/2745242, 011/2745245, 011/2741527 и 011/2741557;

- из мобилне мреже 0647245202, 0647245241, 0647245242, 0647245245, 0647241527 и 0647241557;

- локали 45-202, 45-241, 45-242, 45-245, 45-527 и 45-557;

електронска пошта: sukp@mup.gov.rs

адреса: Булевар Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови Београд