Сектор унутрашње контроле

Пријава имовног стања

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИМОВИНСКОГ КАРТОНА

ОБРАЗАЦ ИМОВИНСКОГ КАРТОНА - ПРИМЕР ПОПУЊЕНОГ ОБРАСЦА

ВОДИЧ за пријављивање имовног стања у Министарству унутрашњих послова

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ИМОВИНСКОГ КАРТОНА

 

Провера пријаве и промене имовног стања запосленог (члан 230в Закона о полицији)

„Сектор унутрашње контроле води евиденцију имовног стања руководилаца као и за запослене на високоризичним радним местима у Министарству установљеним анализом ризика од корупције, врши контролу тачности података пријављених у имовинском картону као и контролу промене имовног стања.

Руководиоци и запослени на високоризичним радним местима дужни су да пријаве имовину и промену свог имовног стања што се евидентира у личном имовинском картону који је депонован у Сектору унутрашње контроле.

Уколико је дошло до промене имовног стања, лица из става 2. овог члана дужна су да их пријаве Сектору унутрашње контроле најкасније до 31. јануара текуће године, за претходну годину.

Имовински картон садржи личне податке и податке о имовини и приходима запосленог у Министарству и лица са којима живи у заједничком породичном домаћинству.

Начин контроле провере пријаве и промене имовног стања и Образац имовинског картона прописује министар у складу са законом којим се регулишу евиденције и обрада података у области унутрашњих послова.“

Како да пријавим имовно стање?

ОБРАЗАЦ ИМОВИНСКОГ КАРТOНА СЕ НАЛАЗИ НА ИНТЕРНЕТ САЈТУ МИНИСТАРСТВА НА СТРАНИЦИ СЕКТОРА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ. ЗАПОСЛЕНИ ОБРАЗАЦ ИМОВИНСКОГ КАРТОНА ШТАМПА СА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ, ЗАТИМ ПОПУЊАВА, ПОТПИСУЈЕ И ДОСТАВЉА ПОШТОМ СЕКТОРУ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ (Ул. Булевар Зорана Ђинђића 104,11070 Нови Београд) .

ПРОПИСИ:

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ ("Сл. гласник РС" бр. 6/2016, 24/2016 и 87/2018)

ЗАКОН О ЕВИДЕНЦИЈАМА И ОБРАДИ ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ("Сл. гласник РС" бр. 24/2018)

Правилник  o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 49/18 од 27. јуна 2018. )

За све додатне информације о начину пријаве имовног стања можете се обратити на:
  • број телефона - из фиксне мреже 0112740136, 0112740143; из мобилне мреже 0647240136, 0647240143
  • електронска пошта: sukp@mup.gov.rs
  • адреса: Булевар Зорана Ђинђића 104,11070 Нови Београд