Сектор унутрашње контроле

Притужбени поступак

 

 

 

Притужбени поступак регулисан је Законом о полицији и Правилником о начину поступања у току притужбеног поступка.

Поднете притужбе достављају се на даље поступање надлежној организационој јединици Министарства у којој ради притуженик или лице које он овласти.

Уколико притужба садржи елементе кривичног дела, о притужби се, без одлагања, обавештава надлежни јавни тужилац, Сектор унутрашње контроле и руководилац организационе јединице у којој притуженик ради, који о наведеном обавештавају притужиоца.

ПРИТУЖБЕНИ ПОСТУПАК

Притужбу на рад полиције и других запослених у Министрѕтву можете да поднесете у року од 30 дана од дана када је наводно дошло до повреде ваших права и слобода.

Притужбени  поступак  спроводи  руководилац  организационе  јединице  у којој ради притуженик или лице које он овласти.

Након пријема притужбе, руководилац је дужан да вас обавести о покретању притужбеног поступка и да вас позове на разговор у року од 15 дана од дана пријема притужбе.

У притужбеном поступку, руководилац решава притужбу усаглашавањем ставова са вама.

Ако се ставови по питању постојања угрожавања или повреде људских и мањинских права и слобода не усагласе, притужба се уступа на решавање Комисији за решавање притужби. 

Притужба се уступа Комисији и уколико се  не одазовете позиву на разговор, али обавестите руководиоца  да по притужби  поступа Комисија .Ако се не одазовете  на позив руководиоца  и  не  захтевате  да  по  притужби   поступа   Комисија,   сматра   се  да  сте одустали од притужбе.

Притужбени  поступак пред руководиоцем  организационе  јединице окончава се у року од 30 дана од дана пријема притужбе.

Руководилац је  дужан да извештај о предузетим мерама  достави  надлежној   притужбеној   јединици,   као  и  да  вас обавесте о  предузетим мерама.

ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК – РЕШАВАЊЕ ПРИТУЖБИ ПРЕД КОМИСИЈОМ 

Комисија    за   решавање    притужби    састављена    је   од   три   члана:

 • председника комисије
 • члана из Министарства и
 • једног представника јавности.

Чланове Комисије решењем именује и разрешава министар. Председник Комисије је полицијски службеник којег предлаже Дирекција полиције, односно друга надлежна организациона јединица Министарства. 

Чланови   Комисија    су   запослени    у   Министарству,    које   предлаже Дирекција   полиције   или   организациона   јединица   Министарства  у   којој запослени – притуженик ради.

Представнике јавности у Комисији у седишту Министарства, именује министар на предлог организација стручне јавности и невладиних организација. Представнике   јавности  у  Kомисијама   у  седишту  полицијских   управа именује министар на предлог органа локалне самоуправе са подручја појединих полицијских управа. Комисија заседа у потребном броју већа у седишту Министарства,  као и у седишту полицијских управа.

Чланови Комисије именују се на период од четири године.

Поступак  пред Комисијом  окончава  се достављањем  писаног одговора вама у року од 30 дана од дана уступања притужбе на решавање.

Од вас ће се затражити да присуствујете седници комисије, о којој ћете бити обавештени писменим позивом. Нисте обавезни да се одазовете позиву на разговор са руководиоцем, као ни да присуствујете седници комисије.

СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

У скраћеном поступку притужбе решава руководилац организационе јединице у којој ради притуженик, односно на коју се притужба односи.

Руководилац  проверава наводе притужбе, и у року од 60 дана од дана пријема притужбе, извештава вас о исходу провера.

Руководилац неће поступати по притужби у следећим случајевима:
1)    када је притужба поновљена, а нису поднети нови докази;
2)    када   се  ради   о  очигледној   злоупотреби   права   на   подношење притужбе.

О  исходу  скраћеног  поступка  руководилац  је дужан да вам одговори искључиво након првог обраћања.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

ДА  ЛИ  ТРЕБА  ДА  ПОДНЕСЕМ  ПРИТУЖБУ  НА  РАД  ПОЛИЦИЈЕ?

Можете поднети притужбу на рад полиције уколико сте уочили неку неправилност или пропуст у раду полицијских службеника и других запослених Министраству и ако сматрате да су због њиховог назаконитог или неправилног поступања повређена ваша права и слободе, тиме што су:

 • били непристојни према вама,
 • употребили прекомерну силу,
 • вас незаконито лишили слободе,
 • вас спречили у остваривању ваших права,
 • вам на било који други начин повређена права.

Скрећући пажњу на наводно незаконито и непримерено поступање полицијских службеника и других запослених у  Министарству, помажете Министарству унутрашњих послова у решавању случајева злоупотребе или непрофесионалног поступања, како би Министарство могло предузети одговарајуће законске мере.

КАКО ДА ПОДНЕСЕМ ПРИТУЖБУ?
Притужбу можете поднети:

 • писмено,
 • усмено,  о чему ће се сачинити записник, или
 • у електронском облику.

ШТА ТРЕБА ДА НАВЕДЕМ У ПРИТУЖБИ?
Ваша притужба треба:

 • Да буде разумљива;
 • Да садржи Ваше име и презиме и остале личне податке, укључујући адресу становања и бројеве телефона;
 • Да садржи место, време и опис радње или пропуста полицијског службеника на чији рад се жалите, и друге корисне податке;
 • Да буде својеручно потписана.

Сви подаци из ваше притужбе, а посебно лични, су поверљиви. 

КОМЕ ДА ПОДНЕСЕМ ПРИТУЖБУ?

Притужбу против полицијског службеника и другог запосленог у Министарству можете да поднесете организационој јединици Министарства у којој ради полицијски службеник на чији рад се притужујете.

На  притужбени   поступак  супсидијарно   се  примењује   закон  којим  се уређује општи управни поступак.

Подношење   лажне   притужбе   сматра   се  лажним   пријављивањем у смислу кривичног гоњења.