ОДЕЉЕЊЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ПРИ КОРИШЋЕЊУ ОБЈЕКТА

pre

Основа поступања приликом вршења управног надзора је заснована на одредбама

  1. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник СРС“ бр.37/88 и „Сл. гласник РС“ бр.48/84)
  2. Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС“ бр.44/77 и „Сл. гласник РС“ бр.48/84)
  3. Закона о промету експлозивних материја („Сл. лист СФРЈ“ бр.30/85)
  4. Закона о превозу опасних материја („Сл. лист СФРЈ“ бр.27/90)
  5. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97)
  6. Правилника о техничким нормативима, Стандарда, Уредби, Наредби и других норми.

Управни надзор над спровођењем прописа и мера заштите од пожара утврђених законом и прописима донетим на основу закона врши надлежни територијални Одсек, Оделење односно Управа за заштиту и спасавање у оквиру Сектора за заштиту и спасавање. Надзор обухвата надзор над законитошћу рада правних и физичких лица и инспекцијски надзор.

У вршењу надзора над законитошћу рада правних и физичких лица надлежни орган остварује увид у општа акта (план заштите од пожара, правилник о заштити од пожара, програм обуке запослених радника из области заштите од пожара и др.) којима се уређује организација, мере и послови у вези са спровођењем заштите од пожара, ради утврђивања његове сагласности са Законом о заштити од пожара, техничким нормативима и стандардима и другим прописима из области заштите од пожара.

У вршењу инспекцијског надзора код правних и физичких лица надлежни орган остварује непосредни увид у спровођење мера заштите од пожара прописаних Законом о заштити од пожара, организовање служби заштите од пожара и ватрогасних јединица, и других мера, права и обавеза прописаних законом, техничким нормативима и стандардима из области заштите од пожара.

Инспекцијски надзор над спровођењем мера заштите од пожара и експлозија остварује се непосредно кроз:

  1. основне инспекцијске прегледе ,
  2. редовне инспекцијске прегледе ,
  3. ванредне инспекцијске прегледе и
  4. контролне инспекцијске прегледе .

Динамика вршења инспекцијског надзора д ефинисана је на основу категорије п ожарне угрожености о бјек а та у којима се врши надзор . Правна и физичка лица су дужна да омогуће надлежном органу несметано вршење управног надзора у области заштите од пожара и пружају им потребне податке у вези са овим пословима.

Уколико правна и физичка лица нису спровели прописане мере заштите од пожара, надлежни орган покренуће прекршајни поступак, односно донеће решење о налагању мера заштите од пожара и одредити рок за извршење истих.

OPREKO
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати