УПРАВА ЗА ПРЕВЕНТИВУ

Превентива заштита чини врло важан функционални део система заштите и спасавања. Управа за превентиву је формирана као организациона јединица Сектора за ванредне ситуације у оквиру Министарства унутрашњих послова и има за циљ да обједини све превентивне активности на заштити живота, здравља и имовине грађана. Основа деловања Управе за превентиву је Закон о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр. 111/09).

Делокруг надлежности

 • обављање послова превентивне заштите;
 • израда законске регулативе;
 • остваривање стручне сарадње у поступку утврђивања узрока пожара, експлозија и хаварија и откривања учинилаца кривичних дела у овој области;
 • издавање одобрења локације објеката који производе или складиште експлозивне материје, запаљиве течности и гасове
 • давање услова за израду урбанистичких планова
 • давање сагласности на техничку документацију са аспекта заштите од пожара;
 • давање сагласности на изведено стање са аспекта заштите од пожара;
 • обављање послова надзора у спровођењу мера заштите од пожара у сложеним системима производње, преноса и дистрибуциј е електричне енергије, водоснабдевања, производњи, промету и ускладиштењу запаљивих течности и гасова, наменске индустрије и у производњи и промету и превозу експлозивних и убојних средстава, производних капацитета хемијске, дрвне, графичке, фармацеутске и других индустрија високе пожарне угрожености, јавним објектима где се окупља и борави већи број људи, високим објектима и др.;
 • контролисање стања мера заштите од пожара, не само у напред наведеним објектима већ и у другим објектима од значаја за Републику
 • доношење решења о налагању предузимања превентивних мера из ових области;
 • спровођење мера физичко-техничке заштите;
 • издавање одобрења:

- за бављење пословима унапређења заштите од пожара, као и контроле и сервисирања мобилне и стабилне опреме и инсталација за дојаву и гашење пожара,

- за обављање послова едукације – обуке из области заштите од пожара и експлозија као и обуке возача који превозе и рукују опасним материјама (АДР), као и обављања одређених послова у вези промета и превоза експлозивних материја и др...

Визија

Управа за превентиву има за циљ да постане водећа организациона структура превентивне заштите у области заштите од пожара људи, добара и околине у Републици Србији, примерена потребама савременог друштва. Развој Управе је усмерен ка обликовању модерне и динамичне службе по угледу на сличне службе развијених демократских земаља.

 

upreventive
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати