Обука и стручно       усавршавање

 

 

 

Република Србија

Министарство унутрашњих

послова

Управа саобраћајне

полиције

 

11070 Нови Београд

Булевар М. Пупина бр. 2

 

Телефон: 011/306-2000

Факс: 011/311-7923

 

 

 

Почетна страна

Мапа сајта

Контакт

Линкови

Латиница

English

 

УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

 

 

ЗАБРАНА ПАРКИРАЊА

 

У 4. поглављу Закона о безбедности саобраћаја на путевима „Правила саобраћаја“, у 13. тачки „Заустављање и паркирање“, се налазе законске одредбе у вези заустављања и паркирања возила у саобраћају. Поред наведеног у члану 66. Закона о безбедности саобраћаја на путевима таксативно су наведени и други случајеви у којима возач врши непрописно заустављање и паркирање возила. Тако се за поједине прекршаје непрописног заустављања и паркирања из члана 66. од стране судије за прекршаје могу изрећи и казнени поени. Исто тако у члану 62. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, одређено је да возач не сме да заустави односно паркира возило, на месту на коме би оно угрожавало безбедност других учесника у саобраћају, или представљало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање пешака.

 

 

ПОСТУПАК УКЛАЊАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНОГ ВОЗИЛА

 

Треба имати на уму да је заустављање возила сваки прекид кретања возила на путу у трајању до три минута, при чему возач не напушта возило, осим прекида ради поступања по знаку или правилу којим се регулише саобраћај. Седење у возилу, излазак из возила да би се узела ствар из пртљажника и свако друго присуство у непосредној близини возила до три минута, сматраће се заустављањем, док свака друга радња која може да буде и удаљење од возила у трајању од два минута ради одласка у продавницу и сл. представља паркирање.

 

Уколико полицијски службеник у контроли саобраћаја затекне возило паркирано или заустављено супротно одредбама овог Закона о безбедности саобраћаја на путевима, наредиће возачу, уколико је присутан, да одмах уклони возило, под претњом принудног извршења.

 

Уколико возач није присутан на лицу места, полицијски службеник ће донети решење у писаној форми којим ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од три минута. Примерак решења о налагању уклањања возила поставља се на видно место возила и тиме се сматра да је исто уручено возачу. Накнадно уклањање или уништење овог решења не утиче на ваљаност његове доставе.

 

Уколико возач, у року одређеним решењем, не уклони возило, полицијски службеник ће уклонити возило на за то одређено место, о трошку возача или власника, односно корисника возила.

 

 

 

ПРАВО НА ЖАЛБУ

 

На решење којим се налаже уклањање возила може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се непосредно предаје или шаље поштом органу који је донео првостепено решење. О жалби одлучује Управа саобраћајне полиције у седишту Дирекције полиције. Одлука Управе саобраћајне полиције у седишту Дирекције полиције је коначна, и на њу се не може изјавити жалба, већ се може покренути управни спор, пред Управним судом.